Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД

Дата на обявяване: 26.10.2015

П Р О Т О К О Л

Днес, 15.10.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА"  ЕАД, гр. София

С писмо № 26-Л-66/13.10.2015 г., Изпълнителният директор на  "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД, гр. Стара Загора, г-н инж. Митко Георгиев,  е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник "Старозагорски новини"  от 28.09.2015 г., 4 (четири) оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Атанас Колев Дианов,  гр.Стара Загора, диплом № 461 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3000 лв./три хиляди лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –100 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

2. Регистриран одитор Елена Дянкова Димова,  гр.Стара Загора, диплом № 125 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2450 лв./две хиляди четиристотин и петдесет лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –70 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 35 часа.

3. Регистриран одитор Елеонора Кръстева Червенкова,  гр.Стара Загора, диплом № 187 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1800 лв./хиляда и осемстотин лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –60 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

4. Регистриран одитор Пенка Славова Павлова,  гр.Стара Загора, диплом № 313 от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2600 лв./две хиляди и шестстотин лева/;

- Брой на работни часове за проверка и заверка –70 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор Атанас Колев Дианов,  гр.Стара Загора, диплом № 461 в списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

- Обща цена за одита –4.2 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  - 1.00 т.

- Брой работни часове за текущи консултации –0 т.

- Обща оценка на офертата – 5.20 т. – 4-то място

2. По офертата на регистрирания одитор Елена Дянкова Димова,  гр.Стара Загора, диплом № 125 в списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

- Обща цена за одита – 5,14 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,40 т.

- Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

- Обща оценка на офертата – 7.54 т. – 2-ро място

3. По офертата на регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова, гр. Стара Загора, рег.№187 в списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

- Обща цена за одита – 7,00 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,20 т.

- Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

- Обща оценка на офертата – 8,20 т. – 1-во  място

4. По офертата на регистрирания одитор Пенка Славова Павлова,  гр.Стара Загора, диплом № 313  в списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

- Обща цена за одита – 4,84 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,40 т.

- Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

- Обща оценка на офертата – 6,24 т. – 3-то място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова, гр.Стара Загора – диплом № 187 в списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на  изискванията и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Елеонора Кръстева Червенкова, гр.Стара Загора – диплом № 187   за одитор на "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД, гр. Стара Загора за 2015 г.,  при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1800 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 60 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg