Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация)

Дата на обявяване: 03.07.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 15.06.2015 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015, определена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г. на министъра на икономиката, проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на "мини Перник" ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Николай Методиев. Отсъства Силвия Таскова поради отпуск.

С писмо входящ № 26-00-44/11.06.2015 г. ликвидаторите на "Мини Перник" ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник, са представили в Министерството на икономиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ", утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обява във вестник "Съперник" от 25.05.2015 г., 1 /един/ брой оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик, заведена в деловодството на дружеството, постъпила в указания в обявата срок и декларация от ликвидаторите, че плика с подадената оферта не е отварян.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме представените материали и да отвори получената в срока на обявата оферта.

Подадената оферта е от дипломиран експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, регстр. № 0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в Република България за 2015 г.

Офертата съдържа обща цена на одита 3 000 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 200 часа и брой работни часове за текущи консултации – 150 часа.

На основание гореизложеното и след направените разисквания Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на дипломиран експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, регстр. № 0409 за одитор на "Мини Перник" ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник за 2015 г., при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 3 000 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 200 часа и брой работни часове за текущи консултации – 150 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg