Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Нити" ЕАД

Дата на обявяване: 10.06.2015

П Р О Т О К О Л

Днес 01.06.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „НИТИ“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев.

С писмо № 26-Н-39/27.05.2015 г., Изпълнителният директор на  „НИТИ“ ЕАД, гр. София, г-н Делян Начев е представил в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Капитал Дейли”  от 13.05.2015 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Специализирано одиторско предприятие „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, гр. София, регистрационен № 132 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 860 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

2. Специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“, гр. Казанлък – регистрационен № 044 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  1900 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 140 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 35 часа.

3. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 222 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на специализирано одиторско предприятие „Глобъл Одит Сървисез“, гр. София - №132:

-     Обща цена за одита – 4,65 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  - 1,80 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0,50 т.

-      Обща оценка на офертата – 6,95 т. – 3-то място

2. По офертата на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“, гр. Казанлък – регст. № 044:

-      Обща цена за одита – 7.00 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,26 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0,87 т.

-      Обща оценка на офертата – 9,13 т. – 2-ро място

3. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410:

-      Обща цена за одита – 6,65 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-      Обща оценка на офертата – 9,65 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 с обща оценка 9,65 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410  за одитор на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък за 2015 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 2 000 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 222 часа и работни часове за текущи консултации – 40 часа.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg