Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 16.11.2015

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.11.2015 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2015 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Вазовски машиностроителни заводи“ЕАД, гр. Сопот

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Силвия Таскова. Отсъства Николай Методиев – в командировка.

С писмо № 26-В-72/09.10.2015 г., Изпълнителният директор на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, г-н Иван Гецов е представил в Министерство на икономиката,  материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че са спазени изискванията на Приложение № 3 чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, като към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник „Телеграф”  от 13.09.2015 г., една оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок, в затворен и запечатан плик и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилата оферта не е отваряна.

Получената в дружеството оферта е от:

1. Специализираното одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации” ООД – цена на одита – 7800 лв., без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка – 650 часа, брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага  кандидатурата  на   Специализираното одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации” ООД , гр. София -  регистрационен № 37, за одитор на „ВМЗ”  ЕАД , гр. Сопот за 2015 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 7 800 лв., без ДДС и работни часове за  проверка и заверка  - 650 часа и брой на работни часове за текущи консултации – 40 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg