Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "БАЕЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 30.06.2016

П Р О Т О К О Л

Днес 16.05.2016 г. Комисията назначена със Заповед № РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2016 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1.„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

С  писмо вх. № 26-М-182/09.07.2016 г., Одитният комитет на „БАЕЗ” ЕАД на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката  документи и препоръка за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2016 година.

Към преписката е приложен Протокол № 55 от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, проведено на 04.05.2016 г. на което е разгледана една оферта, постъпила в дружеството след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представената оферта е на регистриран одитор – Специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София и съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 9 468 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 253 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Одитният комитет е направил оценка, че  офертата отговаря на критериите  и изискванията на дружеството и на основание чл. 40к от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката да назначи Специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София за одитор на „БАЕЗ“ ЕАД за 2016 година.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се заверяват от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие, включени в списък, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

СОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София е под № 68 в списъка на одобрените от Комисията за финансов надзор одитори за извършване на одит на застрахователни дружества.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД препоръка за избор на одитор отговаря на изискванията и предлага кандидатурата на СОП „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, регистр. № 032 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България и регстр. № 68 от списъка на утвърдените от КФН регистрирани одитори, които имат право да заверяват ГФО на застрахователите, да се избере за одитор на „БАЕЗ“ ЕАД за 2016 г. при условията посочени в офертата.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg