Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016

П Р О Т О К О Л

Днес 19.09.2016 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

1. „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-86/12.09.2016 г., Изпълнителният директор на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, г-н инж. Стефан Фурнаджиев е представил в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник “Монитор” от 18.08.2016 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Специализирано одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД,  гр. Сливен, регистрационен № 652 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 1 350 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 50 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 10 часа.

2. Специализирано одиторско предприятие „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, гр. София – регистрационен №132 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 950 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 170 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 50 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1. По офертата на Специализирано одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД,  гр. Сливен, регистрационен № 652 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

- Обща цена за одита –4,92 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 0,59 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 0,2 т.

-  Обща оценка на офертата – 5,71 т. – 2-ро място

2. По офертата на Специализирано одиторско предприятие „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, гр. София – регистрационен №132 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

-  Обща цена за одита – 7,00 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 2,00 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-  Обща оценка на офертата – 10,00 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на Специализирано одиторско предприятие , „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, гр. София – регистрационен №132 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България, с обща оценка 10,00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията  и предлага кандидатурата на Специализирано одиторско предприятие , „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, гр. София – регистрационен №132 от списъка на специализираните одиторски предприятия, членове на „ИДЕС“ в България за одитор на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София за 2016 г., при условията предложени в офертата - обща цена за одита 950.00 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО - 170 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg