Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016

П Р О Т О К О Л

Днес, 19.10.2016 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо №26-00-86/18.10.2016 г., Управителите на  „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София, г-н Луко Маринов и Вельо Илиев са представили в Министерство на икономиката, материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение №3 към чл.7, ал.3, т.3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на Министъра на икономиката, като към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „Монитор“ от 29.09.2016 г., 2 /два/ броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и декларация от управителите, че постъпилите оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

 1. Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София - диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща оценка на одита – 1 050 лв.;

-      Броя на работни часове за проверка и заверка- 165 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 50 часа.

  2. Регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр. София- диплом № 0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

  Офертата съдържа:

  -      Обща цена на одита- 1 900 лв.;

  -      Брой на работни часове за проверка и заверка- 110 часа;

  -      Брой на работни часове за текущи консултации- 15 часа.

  Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

  1.По офертата на  одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

  -      Обща цена за одита –  7.00 т.

  -      Брой работни часове за проверка и заверка - 2.00 т.

  -      Брой работни часове за текущи консултации –1.00 т.

  -      Обща оценка на офертата –  10.00 т. – 1-во място

   

  2. По офертата на одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр. София- диплом № 0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

  -      Обща цена за одита – 3.87  т.

  -      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1.33 т.

  -      Брой работни часове за текущи консултации – 0.30 т.

  -      Обща оценка на офертата –  5.50  т. – 2-ро място

  Комисията класира офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом №0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България с обща оценка 10.00 точки на първо място.

  На основание гореизложеното,

  Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Али Али Вейсел, гр. София- диплом № 0717 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София за 2016 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1050 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 165 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

   
   
  отпечатай тази страница
   
  Свързани документи
   
   
  Пишете ни
  Министерство на икономиката и индустрията
  ул. "Славянска" № 8
  ЕИК 177549105
  Тел.: +359 2 940 7001

  факс: +359 2 9872190; 02 9819970
   
  Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
  Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg