Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016

П Р О Т О К О Л

Днес, 19.09.2016 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо № 26-00-68/14.09.2016 г., Изпълнителният директор на „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София, г-н Владимир Симеонов е представил в Министерство на икономиката материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „Сега” от 24.08.2016 г., една оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик и деклараця от изпълнителния директор, че постъпилата оферта не е отваряна.

Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта от:

1.Регистриран одитор доц.д-р Али Али Вейсел, диплома 0717 – цена на одита – 1500 лв., без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа, брой на работни часове за текущи консултации – 50 часа.

След станалите разисквания Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и поради липса на други оферти предлага кандидатурата на регистриран одитор доц. д-р Али Али Вейсел, диплома 0717, регистриран член на ИДЕС за одитор на „Консолид Комерс” ЕАД, гр. София за 2016 г., при условията предложени в офертата - обща цена за одита – 1500 лв., работни часове за проверка и заверка - 200 ч. и работни часове за текущи консултации – 50 ч.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg