Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)

Дата на обявяване: 30.11.2016

П Р О Т О К О Л

Днес 21.11.2016 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016, определена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г. на министъра на икономиката, проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

„Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник

С писмо входящ № 26-00-86/16.11.2016 г. ликвидаторите на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник, са представили в Министерството на икономиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ”, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени: копие от обява във вестник „Съперник” от 28.10.2016 г., 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, заведени в деловодството на дружеството, постъпили в указания в обявата срок и декларация от ликвидаторите, че пликовете с подадените оферти не са отваряни.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме представените материали и да отвори получените в срока на обявата оферти.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Одит Консулт МД“ЕООД.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 4000 лв. без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 80 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

2. Регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 4600 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 115 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

3. Регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД.

Офертата съдържа:

-Обща цена на одита – 3000 лв., без ДДС;

-Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

-Брой на работни часове за текущи консултации –150 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Одит Консулт МД“ЕООД.

- Обща цена за одита –5,25 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 0,80 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 0,13 т.

-  Обща оценка на офертата – 6,18 т. – 2-ро място

2.По офертата на регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

-  Обща цена за одита – 4,56 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 1,15 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

-  Обща оценка на офертата – 5,71 т. – 3-то място

3.По офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД.

-  Обща цена за одита – 7,00 т.

-  Брой работни часове за проверка и заверка - 2,00 т.

-  Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-  Обща оценка на офертата – 10,00 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД, с обща оценка 10,00 точки на първо място.

На основание гореизложеното и след направените разисквания Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на дипломиран експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, регистрационен № 0409 и управител на „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД, за одитор на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник за 2016 г., при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 3 000 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 200 часа и брой работни часове за текущи консултации – 150 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg