Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД гр. София

Дата на обявяване: 06.01.2017

П Р О Т О К О Л

Днес 23.12.2016 г. Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и консолидирания финансов отчет на Групата „Национална компания индустриални зони” за 2016 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С  писмо вх. № 94-Е-403/22.12.2016 г., Одитният комитет на „НКИЗ” ЕАД на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката  документи и препоръка за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2016 година.

Към преписката е приложен Протокол от заседание на Одитния комитет на „НКИЗ” ЕАД, проведено на 22.12.2016 г. на което са разгледани четири оферти от регистрирани одитори, получени след публикувана обява във в. „Сега” от 13.12.2016 г., както следва:

1.Регистриран одитор Анна Лукова Карайлева, гр. София, диплом № 0793 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 4 000 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 250 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 150 часа.

2.Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София, диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 2 649 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 400 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 300 часа.

3. Регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, гр. София, диплом № 0766 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 2 700 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 450 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 320 часа.

4. Регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, гр. Варна, диплом № 0621 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 2 788 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 439 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 300 часа.

Одитният комитет е направил оценка, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ” на МИ и е класирал на първо място  Светослав Димитров Димитров  - 9.87 точки, на второ място Виолета Илиева Иванова - 9.72 точки, на трето място  Димчо Иванов Димитров – 9.54 точки и на четвърто място Анна Лукова Карайлева -6.21 точки

Одитният комитет на основание чл. чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит препоръчва, министърът на икономиката да назначи регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров от гр. София, за извършване на независим финансов одит на ГФО /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 година при условията посочени в офертата.

На основание гореизложеното,

Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „НКИЗ” ЕАД препоръка за избор на регистрирания одитор Светослав Димитров, гр. София, диплом № 0766 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС отговаря на изискванията и предлага при одобрение от страна на министъра на икономиката, да се назначи за одитор на „НКИЗ“ ЕАД за 2016 г. при условията посочени в офертата.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg