Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Дата на обявяване: 07.09.2016

П Р О Т О К О Л

Днес 11.08.2016 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприатия), за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2016 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори,  за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. на „СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. София

На заседанието присъстваха: Николай Коцев и Силвия Таскова.

Отсъства: Николай Методиев- в годишен отпуск.

1. „СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. София

С писмо № 26-00-86/10.08.2016 г., Изпълнителният директор на  „СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. София, г-жа Антоанета Лазарова,  е представила в Министерство на икономиката,  материали   по   набиране   на    оферти    от  регистрирани   одитори,  за  сключване  на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата  Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на министъра на икономиката, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник “Сега”  от 25.07.2016 г., 2 (два) броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в указания в обявата срок, в затворени и запечатани пликове и  декларация от Изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Соня Николова Илийска,  гр. Пловдив, диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  500 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 190 часа.

2.  Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита – 683 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 387 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 190 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплома №0536:

-    Обща цена за одита –7,0 т.

-    Брой работни часове за проверка и заверка  - 1.03 т.

-    Брой работни часове за текущи консултации –1,00 т.

-    Обща оценка на офертата – 9.03 т. – 1-во място

2. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплома  № 0410:

-      Обща цена за одита – 5,24 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  2.00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1.00 т.

-      Обща оценка на офертата – 8.24 т. – 2-ро място

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив – диплом № 0536 с обща оценка 9.03 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага кандидатурата на регистрираният одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, диплома  № 0536  за одитор на „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕАД, гр. София за 2016 г.,  при условията предложени в офертата - обща цена за одита 500 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 190 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg