Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „БАЕЗ" ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 04.01.2019

П Р О Т О К О Л

Днес 20.11.2018 г. Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 година, за оценка и класиране на получените оферти от регистритани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2018 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „БАЕЗ” ЕАД за 2018 година.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Силвия Таскова и Николай Методиев.

1.„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

С  писмо вх. № 94-М-566/15.11.2018 г., Одитният комитет на „БАЕЗ” ЕАД на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката  документи и предложение за избиране на одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2018 година.

Към преписката е приложен Протокол № 69 от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, проведено на 18.09.2018 г. на което са разгледани две оферти от регистрирани одитори, постъпили в дружеството в затворени пликове и в регламентирания срок, след публикуване на обява за набиране на оферти от регистрирани одитори.

Представените оферти са от:

1.Одиторско дружество „РСП БГ“ ООД, гр. София, рег. № 173 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 35 820 лв., с включен ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 585 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

2. Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, гр. София, рег. № 023 от регистъра на одиторските дружества, членове на ИДЕС;;

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 16 020 лв., с включен ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 435 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.

Съгласно чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните дружества избират одитори след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.

На свое заседание  по Протокол № 87 от 23.10.2018 г., Комисията за финансов надзор е взела решение № 988 – ОЗ от 23.10.2018 г., с което утвърждава  „Бул Одит“ ООД и „РСМ БГ“ ООД за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД, които до извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 година и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане.

На основание гореизложеното, Одитният комитет на основание чл.  108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО препоръчва, министърът на икономиката да назначи  „Бул Одит“ ООД и „РСМ БГ“ ООД за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД, които до извършат независим финансов одит на ГФО за 2018 година.

На основание гореизложеното, Комисията констатира, че направената от Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД препоръка за избор на одитори отговаря на изискванията и предлага кандидатурите „Бул Одит“ ООД, регистр. № 023 и „РСМ БГ“ ООД регистр. № 173  от списъка на регистрираните одиторски предприятия, членове на ИДЕС, за одитори на „БАЕЗ“ ЕАД за 2018 г. при условията посочени в офертите.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката