Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „Мини Перник" ЕАД (л) , гр. Перник

Дата на обявяване: 07.12.2020

П Р О Т О К О Л

Днес 03.12.2020 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2020, определена със Заповед № РД 16-324/15.04.2020 г. на министъра на икономиката, проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев, Ралица Григорова и Силвия Таскова.

„Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник

С писмо входящ № 26-00-49/02.12.2020 г. ликвидаторът на „Мини Перник” ЕАД /л/, гр. Перник, е представил в Министерството на икономиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ”, към преписката са приложени: копие от обява във вестник „Съперник” от 18-19.11.2020 г., 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори в затворени и запечатани пликове, заведени в деловодството на дружеството, постъпили в указания в обявата срок и декларация от ликвидатора, че пликовете с подадените оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1.Регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Одит Консулт МД“ЕООД.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  4000 лв. без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 120 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 100 часа.

2. Регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713  от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Н. Д. А. Одитфинанс“ ЕООД, гр. София.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3600 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 60 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 0 часа.

3. Регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр. София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД.

Офертата съдържа:

-Обща цена на одита –  2083,33 лв., без ДДС;

-Брой на работни часове за проверка и заверка – 52,08 часа;

-Брой на работни часове за текущи консултации –150 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция „ИОУДУ”, както следва:

1.По офертата на регистриран одитор Мария Генова Даскалова, гр. София, регистрационен № 0387 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

-    Обща цена за одита –3         ,65 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  - 2,00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0,80 т.

-      Обща оценка на офертата – 6,45 т. – 2-ро  място

2.По офертата на регистриран одитор Стефка Данаилова Антова, гр. София – регистрационен №0713  от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

-      Обща цена за одита – 4,05 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,00 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 0 т.

-      Обща оценка на офертата – 5,05 т. – 3-то място

3.По офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България.

-      Обща цена за одита – 7,00 т.

-      Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,86 т.

-      Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-      Обща оценка на офертата – 8,86 т. – 1-во място

Комисията класира офертата на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев, гр.София- регистрационен №0409 от списъка на регистрираните одитори, членове на „ИДЕС“ в България и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД, с обща оценка 8,86 точки на първо място.

На основание гореизложеното и след направените разисквания Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на дипломиран експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, регистрационен № 0409 и управител на „Прима Финансконсултинг“ ЕООД, за одитор на „Мини Перник” ЕАД /в ликвидация/, гр. Перник за 2020 г., при условията, посочени в офертата - обща цена на одита 2 083,33 лева, без ДДС, брой на работни часове за проверка и заверка на ГФО – 52,08 часа и брой работни часове за текущи консултации – 150 часа.

Забележка: Неразделна част от настоящия протокол е приложена сравнителна таблица за оценка на подадените оферти.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg