Обяви и търгове
 
Оценка на офертите от регистрирани одитори за "Мини Перник" ЕАД /л/ за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.11.2012

П Р О Т О К О Л

Днес 12.12.2012 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2012 г. проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г. на "МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация), гр. ПЕРНИК

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Величка Ненова, Атанаска Ангелова, Зоя Пеева и Любомир Стефанов.

"МИНИ–ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация), гр. ПЕРНИК

С писмо вх. № 26-00-86/12.12.2012 г. ликвидаторът на "МИНИ–ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация), г-жа Живка Габрова е представила в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

В изпълнение на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция "ИОУДУ" (Процедурата за избор на регистрирани одитори), Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно указанията към  преписката  са  приложени:  копие от обява във вестник "Съперник" от 21.11.2012 г., 1 (една) оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик и декларация от ликвидатора, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията  реши  да  приеме  представените материали и да отвори получената в срока на обявата оферта.

Подадената оферта е от регистриран одитор Радка Петкова Сепетчиева – диплом № 0357 от гр. София.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 000 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 130 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представената оферта, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

- Обща цена за одита – 7,00 т.

- Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

- Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

Обща оценка на офертата – 10,00 т.

На основание гореизложеното и след направените разисквания, Комисията счита, че са спазени изискванията на Процедурата за избор на одитори и предлага кандидатурата на Радка Петкова Сепетчиева – диплом № 0357 от гр. София  за одитор на "МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД /л/, гр. ПЕРНИК за 2012 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3 000 лв., работни часове за  проверка и заверка  - 130 часа и работни часове за текущи консултации – 20 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg