Обяви и търгове
 
Оценка на офертите от регистрирани одитори за "НКИЗ" ЕАД и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л) за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012

П Р О Т О К О Л

Днес 11.07.2012 г. Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2012 г. проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г. на:

1. "Национална компания индустриални зони" /НКИЗ/ ЕАД, гр. София

2. "Горубсо – Рудозем" ЕАД (в ликвидация), гр. Рудозем

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Отсъстваха– Величка Ненова и Атанаска Ангелова в годишен отпуск.

1. "НКИЗ" ЕАД, гр. София

С писмо №26-00-85/10.07.2012 г. изпълнителният директор на “НКИЗ” ЕАД, гр. София, г-н Валери Андреев е представил в Министерството на икономиката,   енергетиката   и  туризма материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "ИОУДУ”" утвърдени със Заповед № РД-16-1130/06.10.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към преписката са приложени:  копие от обявата във вестник "Новинар"  от 28.06.2012 г., 5 (пет) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Румяна Станоева Пиралкова, гр. София - диплом № 0446 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 920 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 160 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 36.

2. Регистриран одитор Георги Иванов Георгиев, гр. София - диплом № 063 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  4 300 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 120 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 25.

3. Регистриран одитор Цветан Николов Янчев, гр. Стара Загора – диплом № 053 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  4 500 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 150 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 30.

4. Регистриран одитор Али Али Вейсел, гр. София – диплом № 0717  от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 800 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 30.

5. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  3 000 лв.;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 200 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 50.

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

1. По офертата на регистрирания одитор Румяна Станоева Пиралкова:

-         Обща цена за одита – 5,36т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,60 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,72 т.

-         Обща оценка на офертата – 7,68 т.

2. По офертата на регистрирания одитор Георги Иванов Георгиев:

-         Обща цена за одита – 4,88 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,20 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0,50 т.

-         Обща оценка на офертата – 6,58 т.

3. По офертата на регистрирания одитор Цветан Николов Янчев:

-         Обща цена за одита – 4,67т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,50 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,60 т.

-         Обща оценка на офертата – 6,77 т.

4. По офертата на регистрирания одитор Али Али Вейсел:

-         Обща цена за одита – 5,53т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,60 т.

-         Обща оценка на офертата – 8,13 т.

5. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова:

-         Обща цена за одита – 7,00т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 10,00 т.

 

Комисията класира офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 с обща оценка 10,00 точки на първо място.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на    изискванията     и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 за одитор на "НКИЗ" AД, гр. София за 2012 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3 000 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 50 часа.

 

2. "Горубсо - Рудозем" ЕАД (в ликвидация), гр. Рудозем

С писмо № 26-Г-56/16.05.2012 г. ликвидаторът на "Горубсо-Рудозем" ЕАД (в ликвидация), г-н З. Христов е представил в Министерство на икономиката, енергетиката и   туризма материали по набиране на  оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

В изпълнение на Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в Дирекция "ИОУДУ" (Процедурата за избор на регистрирани одитори) Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно указанията към  преписката  са  приложени: копие от обява във вестник “Новинар” от 26.04.2012 г., 1 (една) оферта от регистриран одитор в затворен и запечатан плик и декларация от ликвидаторите, че постъпилата оферта не е отваряна.

Комисията констатира, че в десетдневния срок, посочен в обявата в дружеството е представена една оферта, видно от датата с която е заведена – 07.05.2012 година.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  представените материали и да отвори получената в срока на обявата оферта.

Подадената оферта е от:

1. Регистриран одитор Лидия Филипова Карамитева, гр. Смолян – диплом № 0658 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  4 000 лв.;

- Брой работни часове за проверка и заверка – 100 часа;

- Брой работни часове за текущи консултации – не са посочени.

На основание гореизложеното и след направените разисквания,

Комисията счита, че направената оферта отговаря на изискванията и предлага  кандидатурата  на  регистрирания одитор Лидия Филипова Карамитева, гр. Смолян – диплом № 0658, за одитор на "Горубсо-Рудозем"  ЕАД (л), гр. Рудозем за  2012 г.  при условията  предложени  в  офертата - обща  цена  за  одита 4 000 лв. и работни часове за  проверка и заверка  - 100 часа.

Таблиците с оценка на офертите може да видите в Табл. НКИЗ 2012 и Табл. Горубсо-Рудозем 2012.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката