Обяви и търгове
 
Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 17.04.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-3 от 14.02.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” с две обособени позиции, по обособена позиция 2: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” на Централния орган за покупки (ЦОП), Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на икономиката.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Примерен образец на банкова гаранция (публикувана на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 17.04.2018 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 30.04.2018 г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван в профила на купувача на 18.05.2018 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 18.05.2018 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 18.05.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 03.07.2018 г., публикувано в ОВ на ЕС на 05.07.2018 г., публикувано в РОП на 05.07.2018 г., публикувано в профила на купувача на 05.07.2018 г.)

Договор (публикуван в профила на купувача на 05.07.2018 г.)

Обявление за изменение (публикувано на 13.02.2020 г. в профила на купувача)

Допълнително споразумение /публикувано в профила на купувача на 13.02.2020 г./

Обявление за изменение (изпратено на 25.08.2020 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на на купувача на 28.08.2020 г.)

Допълнително споразумение № 2 (публикувано в РОП и в профила на купувача на 28.08.2020 г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 25.01.2021 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката