Обяви и търгове
 
"Овча купел" ЕООД - в ликвидация обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Дата на обявяване: 28.05.2021

„ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД- в ликвидация

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

  1. Описание на обекта на процедурата: „ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД- в ликвидация, на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно 207,50 кв.м от поземлен имот с кадастрален номер 68134.4333.1281 по кадастралната карта на гр. София, район Овча купел, целият с площ от 1 183 кв.м, за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора, за изпълнение на откоси към изкопи, обезопасяване и поставяне на строителна ограда, както и възстановяване сегашно фактическо положение па терена, до изтичане па срока.
  2. Място за изпълнение на процедурата: гр. София, Район Овча Купел, ПИ 68134.4333.1281.
  3. Начална цена: 258,00 (двеста петдесет и осем) лева без ДДС на месец.
  4. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците: В процедурата могат да участват само субекти, притежаващи строително разрешение за обхвата на изпълнение на СМР, които да използват наетия обект съгласно определеното в т. 1, а именно за изпълнение на откоси към изкопи, обезопасяване на изкопни работи и поставяне на строителна ограда, както и възстановяване сегашно фактическо положение на терена, до изтичане на срока..
  5. Лицата, проявяващи интерес към настоящата процедура могат да получат информация за нея в офиса на „Овча Купел“ ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 86, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, както и на тел. 0887431549.
  6. Заявление и документи за участие: Лицата, които имат желание да участват в процедурата, могат да заявят своя интерес чрез подаване на заявление за участие всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на следния адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 86, „Овча Купел“ ЕООД, най-късно до 14.00 часа на 11.06.2021 г.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg