Обяви и търгове
 
„Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез

Дата на обявяване: 08.04.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-306/08.04.2016 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез осигуряване на външни оценители“.

Решение (публикувано на 08.04.2016 г.)

Обявление и Анекс (публикувани на 08.04.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 08.04.2016 г.)

Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП (публикувано на 08.04.2016 г.)

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0013 (към преписка № ПК-ИК-3/10.02.2016 г.) - публикуван на 12.04.2016 г.

Разяснение от 12.05.2016 г. /публикувано на 12.05.2016 г./

Протокол с констатации относно плик № 1 "Документи за подбор"(публикувано на 09.06.2016г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 20.06.2016 г.)

Доклад /публикуван на 08.07.2016 г./

Протоколи от 1 до 6 вкл. /публикувани на 08.07.2016 г./

Писмо до участниците и Решение /публикувани на 08.07.2016 г./

Договор /публикуван на 08.08.2016/

Допълнително споразумение 1 /публикувано в профила на купувача на 17.05.2018/

Обявление за изменение (публикувано на 13.07.2020г. в ОВ на ЕС, РОП и в профила на купувача)

Допълнително споразумение 2 (публикувано на 13.07.2020г. в профила на купувача)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 29.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 29.01.2021 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 19.05.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg