Обяви и търгове
 
Препоръка на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД - 2012 г.

Дата на обявяване: 20.06.2012

П Р О Т О К О Л

Днес 12.07.2012 г. Комисията, назначена със заповед № РД 16-189/02.03.2007 г. за оценка на получените оферти от регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия/ за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2012 г. проведе заседание при следния дневен ред:

1. Разглеждане на препоръка на Одитния комитет на "Българска агенция за експортно застраховане" /БАЕЗ/ ЕАД гр. София за избор на регистрирани одитори за извършване на на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "БАЕЗ" ЕАД.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Любомир Стефанов, Митричка Стоянова и Зоя Пеева. Не присъстваха  Атанаска Ангелова и Величка Ненова, поради годишен отпуск.

По т. 1.

С  писмо вх. № 26-00-85/11.07.2012 г. Одитният комитет на "БАЕЗ" ЕАД на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит е представил в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документи и препоръка за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2012 година.

Към   преписката  е  приложен Протокол № 29 от заседание на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД, проведено на 04.07.2012 г. на което са разгледани 3 /три/ броя оферти от регистрирани одитори, постъпили в дружеството и се прави препоръка, министърът на икономиката, енергетиката и туризма да избере Специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, гр. София, чиято оферта при оценката е събрала най-много точки спрямо другите представени оферти, за извършване на независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2012 година.

Офертата съдържа следните параметри:

- Обща цена за одита – 7 900 лв., без ДДС;

- Работни часове за проверка и заверка – 140 часа;

- Работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ГФО на застрахователните дружества се заверяват от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие, включени в списък, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Посоченото по-горе СОП е под № 68 в списъка на одобрените от Комисията за финансов надзор одитори за извършване на одит на застрахователни дружества.

На основание гореизложеното,

Комисията счита, че направената от Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД препоръка за избор на одитор отговаря на изискванията и предлага СОП "Грант Торнтон" ООД, гр. София, регистр. № 0032 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България, да се избере за одитор на "БАЕЗ"ЕАД за 2012 г. при условията посочени в офертата.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката