Обяви и търгове
 
Провеждане на компютърно обучение по географски информационни системи (ГИС) - за начинаещи и напреднали, в това число дистанционно и присъствено

Дата на обявяване: 12.09.2014

Уважаеми Дами и Господа,

Министерството на икономиката и енергетиката с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8,  отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Провеждане на компютърно обучение по географски информационни системи (ГИС) – за начинаещи и напреднали, в това число дистанционно и присъствено" в рамките на изпълнение на Договор № А13-22-61/19.05.2014 г. по проект "Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката" по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.

Приложения:

Решение

Обявление

Документация

Приложения

Протокол от 17.11.2014 г.

Протоколи

Доклад

Решение

Гаранция за участие (дата на публикуване: 29.01.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 22.10.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg