Обяви и търгове
 
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 22.03.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 100 000 лева за покриване на инвестиционни разходи, оперативни разходи и издаване на банкови гаранции на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Обявата може да видите тук.

Приложение № 1 - проект на договор;

Приложение № 2 - образец на оферта;

Приложение № 3 - скица на дълготрайни материални активи - недвижими имоти (земи), собственост на „София Тех Парк“ АД;

Приложение № 4 - образец на декларация, с която участникът декларира, че не е свързано лице със „София Тех Парк“ АД по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

 
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката