Обяви и търгове
 
„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 30.11.2018

При подготовка на документацията за обществена поръчка е участвало външно лице, а именно Ивайло Стоянов с № ВЕ -1112 от Списъка на АОП по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, във вр. с договор № 81/07.11.2018г. Същият е изготвил Методика за оценка на офертите, образец на техническо предложение, участвал е в обсъждането на необходимите документи за подготовка на документацията по обществената поръчка, които при откриване на процедурата ще бъдат публикувани на Профила на купувача, в рубрика Обяви и търгове, Процедури.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg