Структура
 
Финанси и управление на собствеността
Директор: Емилия Янева
Телефон: 02 940 7006, 02 940 7024
Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Финанси и управление на собствеността" има следните функции:

Прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство.

Осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за устройството на държавния бюджет и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми.

Участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:

  • следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина.
  • извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри.
  • прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи.

Обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на "Единната сметка".

Анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството; дава методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Изготвя годишния баланс на администрацията и консолидирания баланс за министерството.

Изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и други отчети, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции.

Съставя годишния финансов отчет на министерството.

Разработва проекта на годишен бюджет и тригодишната бюджетна прогноза за системата на министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат.

Организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството.

Отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове.

Участва при организацията, изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи системата за предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на министерството при разходване на бюджетните средства от републиканския бюджет, както и на средства, получавани по международни програми и проекти, с изключение на средствата по проекти по Програма ФАР и по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", по които дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е Изпълнителна агенция и съответно управляващ орган.

Чрез финансови контрольори извършва предварителен контрол за законосъобразност по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, свързани с дейността на министерството.

Осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на министерството за управление, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти.

Организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар.

Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности.

Участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки.

Осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи.

Организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени.

 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg