Структура
 
Насърчителни мерки и проекти
Директор: Елена Пищовколева
Телефон: 02 940 7462
Адрес: София, ул. "Славянска" №8
Работно време: 9.00 - 17.30
 

Дирекция "Насърчителни мерки и проекти" има следните функции:

1. Участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;

2. Координира и осъществява контрол при издаването на сертификати и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

3. Участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. Участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;

5. Участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;

6. Съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, включително като осъществява координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;

7. Участва в провеждането на политиката за изграждане и развитие на индустриалните зони в България и осъществява взаимодействие и координация с "Национална компания Индустриални зони" – ЕАД;

8. Участва в изготвянето на удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително за особени заслуги в икономическата сфера, по реда на Закона за българското гражданство;

9. Участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;

10. Участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и за основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;

11. Подпомага министъра при осъществяване на контрола и извършването на проверки за изпълнението на споразумения за индустриално сътрудничество и офсетни споразумения;

12. Участва в разработването и в контрола на изпълнението на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиките за насърчаване на инвестициите;

13. Инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;

14. Изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;

15. Участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;

16. Координира изпълнението на функциите на Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с Агенцията по отношение насърчаването на инвестициите и осъществяването на инвестиционни проекти;

17. Координира и подпомага участието на български предприятия в Рамкова програма "Хоризонт 2020" и в съвместните технологични инициативи, учредени под формата на съвместни предприятия по Седмата рамкова програма;

18. Координира и подпомага участието на Република България в Инициативата "ЕВРИКА" и в Съвместната програма "ЕВРОСТАРС";

19. Координира, изпълнява и подпомага национални проекти в подкрепа на малките и средните предприятия и предприемачеството ;

20. Подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи регулаторни и административни режими;

21. Участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката