Структура
 
Регистриране, лицензиране и контрол
Директор: Константин Марков
Телефон: 02 940 7008
Факс: 02 981 5041
Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" има следните функции:

  • Организира издаването на лицензи и удостоверения за регистрация, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите при производство на компактдискове; на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, прекурсори.
  • Прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България; води и поддържа регистър за търговските намерения по нормативно определения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт.
  • Извършва и други дейности, свързани с лицензионни и регистрационни режими, които са възложени от министъра.
  • Осъществява взаимодействие с "Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла" - ЕООД.
  • Администрира регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни.
  • Участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации във връзка с участието на българската страна като активен наблюдател в работата на институциите на ЕС - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва със свои представители.
  • Подпомага дирекция "Икономически политики за насърчаване" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.
  • Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет.
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката