Структура
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
и.д. Главен секретар: Емилия Янева
Телефон: 02 940 7420
Адрес: София, ул. "Славянска" №8
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

  1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
  3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството;
  4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
  5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
  6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg