Структура
 
Техническа хармонизация и политика за потребителите
Директор: Силвана Любенова
Телефон: 02 940 7488, 02 940 7480
Адрес: София, ул. "Славянска" №8
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" има следните функции:

Подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с членството на Република България в ЕС.

Координира цялостната работа на министерството в областта на европейската интеграция.

Координира и участва в подготовката на позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност.

Координира работата на министерството по Националната програма за реформи.

Подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната политика за защита на потребителите и за нейното интегриране при провеждането на другите секторни политики.

Анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво и изготвя средносрочни стратегии за развитието на тази политика на национално ниво.

Координира участието на Република България в Многогодишната програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите, както и участието в други международни програми за защита на потребителите.

Координира дейностите, свързани с участието на Република България в европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX).

Организира работата на Националния съвет за защита на потребителите.

Провежда диалог с неправителствените организации за защита на потребителите и подпомага министъра при оказване финансова подкрепа на неправителствените организации за защита на потребителите съгласно действащото законодателство.

Осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите.

Подпомага министъра при разработването на националните политики в областта на стандартизацията, метрологията и акредитацията и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области, по-конкретно с Българския институт за стандартизация, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Организира работата на Националния съвет по метрология.

Организира и ръководи дейността на работни групи 1 "Свободно движение на стоки", 3 "Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" и 21 "Защита на потребителите" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г., като:

  • координира и участва в изпълнението на задълженията във връзка с членството в ЕС;
  • изготвя становища за съответствието на проекти на нормативни актове с правото на ЕС;
  • координира и участва в подготовката на анализи, информации, становища, позиции и указания във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС;
  • участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на ЕС и Европейската комисия;
  • осъществява взаимодействие с неправителствени организации и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и прилагане правото на ЕС;

Поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската интеграция, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на Република България към ЕС, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции на държавите - членки на ЕС.

Участва в разработването на проекти на нормативни актове по хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в области, свързани с компетенциите на министерството.

Координира участието на Република България в информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта й относно доставчиците на услуги.

Организира и координира цялостния процес на изпълнение на проектите в рамките на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по които координатор е Министерството.

Подпомага дирекция "Икономически политики за насърчаване" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката