Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
19 септември 2017
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
Проектът на Наредба е изготвен във връзка с изпълнение на Решение No 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. и има за цел намаляване на административната тежест за бизнеса и облекчаване на заявителя в набавянето на документи, които администрацията може да събира служебно или по електронен път.
12 септември 2017
Проект РМС за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за измерванията
Проектът на Закон за изменение на Закона за измерванията е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез намаляване на броя на регулаторните режими.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Проектът на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология
Проектът предвижда намаляване, премахване или диференциране на определени такси в Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме
Предложеният проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, предвижда отпадане на функцията на Българския институт по метрология да издава сертификат за съответствие за възпроизвеждане на националното знаме на производители.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът предвижда намаляване на сроковете за одобряване на типа на средства за измерване, използвани в здравеопазването и измервания, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общински вземания и търговските плащания.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът предвижда отмяна на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние за лицата, регистрирани по Търговския закон или копие от нормативния акт за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на нормативните актове на Министерския съвет
Проектът предвижда изменения в наредби, издадени съгласно чл. 7 на Закона техническите изисквания към продуктите.
12 септември 2017
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Проектът предвижда въвеждане на ясно определен административен срок за извършването на проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП от страна на Българския институт по метрология.
 
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката