Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
02 септември 2021
Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП)
С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане на ПКИП ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom
31 август 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта за изменение на Постановление на Министерския съвет № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
19 август 2021
Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.
06 август 2021
Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"
Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура. Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга
06 август 2021
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (Директива (ЕС) 2019/2161).
05 август 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с реда за разглеждане на спорове и реда за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка, с разпоредбите на ЗМГО. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство за разглеждане на спорове или за служебно заличаване на марка, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които жалбите и исканията трябва да отговарят, включително по отношение на изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им. По този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на Патентното ведомство, ще се подобри бързината и ефективността на производствата по спорове, което ще улесни лицата, които имат интерес от това да регистрират марка, както и да подадат жалба или искане срещу такава регистрация, да реализират намерението си и да защитят правата си.
23 юли 2021
Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП
Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
07 юли 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения има за цел, както постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), така и усъвършенстване на законодателството чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване на производствата и засилване на правната защита.
01 юли 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
С Постановление №70 от 2 март 2021 г. бе приет Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), като чрез него на агенцията се възлагат функциите по координиране и контролиране на държавната политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите.
24 юни 2021
Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г.
Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, имат за цел да се въведе правно регулиране за използваните при определяне на масата и осовото натоварване на ППС везни с автоматично действие за измерване в движение, като се регламентират технически и метрологични изисквания, редът и методите за извършване на контрола им, както и да се извърши редакция на някои неясни разпоредби, доказали своята практическа неприложимост през годините на прилагането им.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката