Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
25 юни 2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
14 юни 2019
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Промени в ЗТТСТИ относно обхвата на лицата, предоставящи данни за съставките и емисиите на тютюневи и свързани с тях изделия.
12 юни 2019
Проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата
Във връзка с решение на Националния икономически съвет от 11.01.2019 г., междуведомствена работна група разработи проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата.
11 юни 2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
05 юни 2019
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация
С предложеното изменение се оптимизира структурата на администрацията в Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация.
27 май 2019
Проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
В изпълнение разпоредбите на чл. 4, ал. 4 и параграф 8 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) министърът на икономиката издава наредба, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
08 май 2019
Проект на Закон за публичните предприятия
На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. В тази връзка стартира реализацията на проект „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейския съюз. Изпълнител по проекта е ОИСР.
25 април 2019
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е изготвен в изпълнение на т. 4 от РМС № 704/05.10.2018 г. С Решение № 704 на МС от 05.10.2018 г. са одобрени Мерки за трансформация на модела на административно обслужване съгласно приложения с № 1 - 5. В т. 21 от Приложение № 1 към РМС № 704/05.10.2018 г. се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или пък чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен
25 април 2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Предлаганите изменения и допълнения в Закона за измерванията са във връзка с Решение № 704 на Министерския съвет от 5.10.2018 г., с което се одобриха мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България
19 април 2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахогр
Проектът на Наредба предвижда изменения и допълнения на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, приета от министъра на икономиката. Целта на проекта е да бъдат въведени мерки за изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/502 на Комисията от 28 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/799 по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти, насочени към повишаването на сигурността и възможността за ранното откриване на измами, подобряване на контролни процедури с оглед да се осигури ефективност и ефикасност на тахографската система.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката