Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
 
19 април 2022

Проектът на постановление предвижда отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) и отмяна на Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета.

Наредбата за представителите по индустриална собственост е приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), като с нея са уредени условията и реда за упражняване на професията представител по индустриална собственост.

С приети през 2020 г. изменения и допълнения на ЗПРПМ (Обн., ДВ, бр. 92 от 2020 г.) отпада основанието в чл. 3, ал. 1 за издаване на изрична наредба, като вместо това в закона е създадена Глава осма „б“ – „Представители по индустриална собственост“. С действащия закон са регламентирани: изискванията за упражняване професията представител по индустриална собственост; провеждането на изпит за придобиване на професионална квалификация; обучението за придобиване на професионална квалификация; признаването на професионална квалификация; учредяването на дружества и съдружия на представители по индустриална собственост; Регистъра на представители по индустриална собственост и Регистъра на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост; правилата в производството по вписване в регистрите и обстоятелствата, подлежащи на вписване; режимът за еднократно или временно предоставяне на услуги от чуждестранни представители; режимът за преустановяване упражняването на професията представител и отписване от регистъра; правата и задълженията на представителите по индустриална собственост, както и правата и задълженията на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост; имуществената отговорност на лицата, извършващи дейност по представителство, и техните дружества или съдружия.

Въведената в ЗПРПМ цялостна уредба на представителите по индустриална собственост и техните дружества и съдружия изключва приложението на Наредбата за представителите по индустриална собственост.

С приемането на предложения проект на постановление се цели предотвратяването на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с правната регламентация на дейността на представителите по индустриална собственост и ще бъде постигнато съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Проектът на Постановление на МС можете да видите ТУК.

Проектът на Мотиви към проекта на ПМС можете да видите ТУК.

Справката от проведеното обществено обсъждане по проекта на акт можете да видите ТУК.

 

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Тел.: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg