Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
 
05 август 2021

Проектът на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ е разработен в изпълнение на задължението, произтичащо от влезлия в сила изцяло нов Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), който предвижда приемането на три отделни подзаконови нормативни актове, които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни разпоредби от ЗМГО.

С изготвения проект на акт се уреждат процедурите, които са въведени за първи път с новия ЗМГО, както и измененията в реда и условията за водене на производствата по спорове, които са променени или допълнени в новия ЗМГО. Въвеждат се ясни и подробни правила за административния ред, приложим в съответните производства, конкретизирани са текстовете, свързани със съдържанието и реквизитите на жалбите и исканията, по-подробно са посочени доказателствата, които са необходими във връзка с правните основания по жалбите или исканията, определени са правилата, които се прилагат при представянето на материали и доказателства.

Приемането на нова наредба се налага и от промените, настъпили в регулирането на обществените отношения, свързани с осигуряването на закрила на обектите на индустриална собственост, направени с приетите изменения и допълнения на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.). С него са направени изменения и допълнения в ЗМГО, които разширяват кръга на лицата, имащи право да извършват действия пред Патентното ведомство лично, както и на лицата, които могат да извършват дейност по представителство в административните производства. Приета е и нова разпоредба, отнасяща се до правилата за предоставяне на документи и кореспонденция, които са пряко свързани с начина на оформяне и редa за подаване и разглеждане на спорове, поради което е необходимо те да бъдат отразени в проекта на наредба.

С предложения проект на акт ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с реда за разглеждане на спорове и реда за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка, с разпоредбите на ЗМГО. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство за разглеждане на спорове или за служебно заличаване на марка, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които жалбите и исканията трябва да отговарят, включително по отношение на изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им. По този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на Патентното ведомство, ще се подобри бързината и ефективността на производствата по спорове, което ще улесни лицата, които имат интерес от това да регистрират марка, както и да подадат жалба или искане срещу такава регистрация да реализират намерението си и да защитят правата си.

Проектът на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката