Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
 
07 юли 2021

Проектът на ПМС за приемането на проекта на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения има за цел, както постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), така и усъвършенстване на законодателството чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване на производствата и засилване на правната защита.

С изготвения проект на акт се въвеждат ясни и подробни правила за административния ред, приложим в производствата, образувани във връзка с подадени опозиции по реда на ЗМГО, което от своя страна ще доведе до предвидимост в действията на Патентното ведомство. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по опозиции, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които те трябва да отговарят, включително какви са изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им и ще осигури по-бързо протичане на производствата. Детайлната регламентация на начина, по който се извършва формалната експертиза и експертизата по същество на опозицията, ще даде възможност на страните да направят предварителна преценка за ефективността на образуваното производство като по този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на административния орган и ще се предотврати възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация в резултат на настъпилите законодателни промени.

С наредбата детайлно се регламентира и начина, по който се извършват формалната експертиза и експертизата по същество на подадена опозиция, което ще даде възможност на страните да направят предварителна преценка за ефективността на образуваното производство.

Предложените текстове на проекта на наредба не променят по същество реда и начина, по който протичат и към момента производствата по подаване и разглеждане на опозициите. Същевременно в тях са отразени приетите промени в законодателството, произтичащи от разширяването на кръга на лицата, които имат право лично да извършват действия пред Патентното ведомство, както и на лицата, които могат да извършват действия по представителство. В тази връзка е предвидена възможност лицата, които са установени в държава членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария да могат сами да подават опозиции и да участват лично в процедурите по регистрация на обектите, както и да ползват услугите по осигуряване на представителство пред Патентното ведомство не само от представители по индустриална собственост и техни съдружия, а и от дружества на такива представители или от адвокати.

Подробно са разписани правилата за осъществяване на кореспонденцията и за подаване на опозиции, като е предвидено, че освен по досега посочените начини, тези действия могат да бъдат извършвани и по електронен път чрез Портала за електронни услуги на Патентното ведомство, както и чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление или на посочен от лицето адрес на електронна поща. В съответствие с измененията в законодателството е отразена и промяната, свързана с доказването на реалното използване на по-ранна марка.

В съответствие с новия ЗМГО, в наредбата са отразени промените, свързани с доказването на реалното използване на по-ранна марка, основанията за спиране и прекратяване на производствата по опозиции, както и новите срокове за извършване на отделните действия в производството. Посочен е и редът за обединяване на опозиции срещу една и съща марка и са прецизирани критериите за извършване на оценка за наличието на уважителни причини за непредоставяне в срок на отговори, становища и доказателства.

Държавните такси, дължими от заявителите на марки или географски означения в производствата по подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО, няма да бъдат променяни.

С предложения проект на наредба ще бъде постигнато пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на ЗМГО. По отношение на заявителите на марки и подателите на опозиции и техните представители, Патентното ведомство ще прилага нормативна уредба, която е ясна и предвидима, което ще допринесе за увеличаване бързината и ефективността на производствата по опозиции. Лицата, които имат интерес от това да регистрират марка и да подадат опозиция срещу такава регистрация, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, като ще могат да направят предварителна преценка на условията, времевия и финансовия ресурс, които ще са необходими, за да защитят правата си.

Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката