Завършили процедури за обществено обсъждане
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
 
07 август 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели е изготвен във връзка с необходимостта от осигуряване на изпълнението на т. 4 от Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 г., с което са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

С цел подобряване на административното обслужване и намаляване на финансовата и административна тежест за заявителите на административни услуги, са предвидени промени в правилата за представителство пред Патентното ведомство. Законопроектът предвижда да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват представителство пред Патентното ведомство във връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост, като тази дейност ще може да бъде упражнявана и от адвокати и съдружия на адвокати, които са вписани в регистрите на адвокатските колегии, съгласно Закона за адвокатурата.

В изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, са предвидени и изменения, които гарантират, че при предстоящото влизане в сила на ППИ на СЕПС, Република България ще бъде напълно готова да прилага всички действащи правила в тази област.

Предложени са изменения и допълнения във връзка с констатирани непълноти в правната уредба, като липсата на нормативно установени основания за отписване на съдружията на представителите по индустриална собственост и забраната за патентоване не само по същество на биологичните методи за произвеждане на растения и животни, но и на самите растения и животни, произвеждани по тези методи. Констатирана е необходимост от допълване на законодателството, по начин който да осигури реален механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от лицата и съдружията, извършващи дейност по представителство по индустриална собственост.

Законопроектът предвижда съответни текстове във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)  2019/933 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, с които се определя редът, по който протича производството пред Патентното ведомство, както и сроковете за произнасяне.

Изготвеният законопроект има за цел да доведе до подобряване качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила, както и повишаване бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство и постигане на яснота,  предвидимост и прозрачност в действията на администрацията, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели можете да видите ТУК.

Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени след проведени обществени консултации на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели можете да видите ТУК.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката