Закони
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Закон за подземните богатства
Този закон урежда условията и реда за: 1. търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, в континенталния ше ...
 
Закон за обществените поръчки (отм.)
Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и ...
 
Закон за държавния служител
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод ...
 
Закон за администрацията
Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за за ...
 
Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол ...
 
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) ...
 
Закон за достъп до обществена информация
Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от общ ...
 
Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране ...
 
Закон за потребителския кредит /2015г/
Закон за потребителския кредит ...
 
Закон за обществените поръчки
Закон за обществените поръчки ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката