Наредби
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Наредба за Националния геоложки фонд
С наредбата се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния геоложки фонд към МИЕТ; начинът, условията и редът за събиране, съхраняване и ...
 
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители ...
 
 
Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет
С тази наредба се определят общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на ...
 
Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Приета с ПМС 115 от 17.05.2006 г.,обн., ДВ, бр.44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г. ...
 
Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
Приета с ПМС № 274 от 11.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 18.11.2008 г. ...
 
Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., изм., бр. 93 от ...
 
Наредба РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г. ...
 
Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата /2020/
Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от ...
 
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg