Наредби
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
Наредба за представителите по индустриална собственост (Приета с ПМС № 161 от 04.08.2017 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017 г.)
С Наредбата за представителите по индустриална собственост се регламентират редът и условията за придобиване на правоспособност и за упражняване на п ...
 
 
Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 45 ...
 
 
 
Наредба за административното обслужване
Обн. ДВ. бр. 78 от 26.09.2006г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 31.01.2020г. ...
 
Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения обн., ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., в сила от 7.11.2017 г., изм., бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 25.08.2020 г.
С наредбата се определят условията и редът за регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов ал ...
 
Наредба за условията и реда за допускане на български физически и юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Наредба за условията и реда за допускане на български физически и юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлан ...
 
Наредба за стоките, имитиращи храни
Приета с ПМС № 6 от 13.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., попр., бр. 11 от 3.02.2006 г. ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg