Закони
 
Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ)
Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти. Обн., ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2003 г., изм., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., бр. 79 от 8.10.2019 г.
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg