Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
 
27 август 2019

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) има за цел да създаде условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (OB L 345 от 27 декември 2017 г.) и на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на Вътрешния пазар (ОВ L 168 от 30 юни 2017 г.).

Приемането на европейско ниво на нова правна рамка за осъществяване на административното сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки на ЕС е обусловено от необходимостта за подобряване на сътрудничество между компетентни органи с цел повишаване защитата на потребителите и намаляване на вредите в случаите на широко разпространени нарушения на законодателството (нарушения, които са увредили или е възможно да увредят колективните интереси на потребителите най-малко в две държави-членки на ЕС, различни от държавата в която е установен търговеца) и на широко разпространени нарушения на законодателството за защита на потребителите с измерение ЕС (нарушения, които са увредили или е възможно да увредят колективните интереси на потребителите най-малко в две трети от държавите-членки на ЕС). Целта на новоприетият регламент е да модернизира правната рамка за осъществяване на административно сътрудничество между органи за защита на потребителите в държавите-членки на ЕС в случаите на трансгранична търговия и нарушения на законодателството, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394. С новият регламент се въвежда по-стриктна и по-ефективна уредба на сътрудничество между компетентните органи в държавите-членки, предвид на това, че ефективното сътрудничество е от решаващо значение за предотвратяване на възможността търговците, които неспазват и заобикалят изискванията на законодателството да се възползват от пропуските в отделните държави-членки и да преместват тяхната дейност именно в тези държави.

Регламент (ЕС) 2017/2394 е пряко приложим, но поради факта, че отменя действащ към момента акт, за който са създадени условия за прилагане в сега действащия Закон за защита на потребителите и предвид на това, че новите условия за неговото прилагане следва да бъдат актуализирани съобразно новата правна регламентация е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за защита на потребителите. Предлаганите изменения в ЗЗП ще отразят новите моменти в областта на административно сътрудничество между органи за защита на потребителите в държавите-членки на ЕС.
С проекта на ЗИД на ЗЗП се цели и създаване на условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на Вътрешния пазар. Разпоредбите на регламента имат за цел да гарантира правото на потребителите на преносими услуги за онлайн съдържание да ползват същите услуги когато временно се намират в друга държава-членка от ЕС. Регламента е пряко приложим, но е необходимо държавите-членки да осигурят прилагането на разпоредбите на регламента, като за целта определят орган на национално ниво, който да осъществява контрол за спазване на неговите изисквания. В тази връзка, с проекта на ЗИД на ЗЗП се предлага Комисия за защита на потребителите да бъде определена за компетентен орган на национално ниво, който да осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128. С цел да бъде осигурено ефективно прилагане на разпоредбите на регламента и да бъдат защитени потребителите на онлайн съдържание, проекта предвижда санкциониращ механизъм. Предвидено е налагане на административни наказания от страна на Комисия за защита на потребителите на доставчици на услуги за онлайн съдържание, които не спазват изискванията на регламента, изразяващо се в непредоставяне на български потребител на достъп до съответната услуга, когато се намира в друга държава-членка от ЕС.
Със проекта на ЗИД на ЗЗП се цели също синхронизиране на разпоредбите на Закона за защита на потребителите с разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Целта на предложените промени е намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител на документи, които могат да бъдат проверени в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

С предложените промени ще се създадат необходимите условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394  на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Предлаганите промени ще допринесат за подобряване на сътрудничеството в работата на контролните органи на държавите-членки на ЕС, ще подобрят прилагането на законодателството за защита на потребителите и ще допринесат за  постигането на високо ниво на защита на потребителите.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите .
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите .
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите .
Становище на администрацията на Министерския съвет по Предварителната частична оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по законопроекта, които могат да се изпращат на електронни адреси: e.alexiev@mi.government.bg и/или l.peovska@mi.government.bg .

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg