Деклариране и изплащане на корпоративен данък. Годишна данъчна декларация
 

Годишната печалба, която се формира от фирмите (юридическите лица) в България, се облага с 10% корпоративен данък. Редът за определяне, деклариране и изплащане на корпоративния данък се урежда от Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“).

Съгласно ЗКПО на облагане с корпоративен данък подлежи не формираната годишна счетоводна печалба на фирмата, а годишната данъчна печалба. Това означава, че определени осчетоводени разходи или приходи през съответната финансова година не се признават за данъчни цели. Част от тези осчетоводени приходи и разходи не се признават изобщо, а друга част не се признават в годината на тяхното осчетоводяване, но се признават на по-късен етап.

Най-често срещаните непризнати разходи са такива, които не са свързани с дейността на фирмата, или такива, които не са документално обосновани (т.е. без счетоводни документи, договори, приемно-предавателни протоколи или отчети и т.н). Това означава, че е възможно една фирма, която е на счетоводна загуба за съответна финансова година, да излезе на печалба за данъчни цели за същата финансова година. Поради тази причина предприемачите следва да вземат под внимание съответните данъчни аспекти на осчетоводените от тях приходи и разходи, когато декларират финансовия си резултат за данъчни цели и ако е нужно, да се консултират със специалисти.

 

Как се декларират годишните финансови резултати за данъчни цели?

Фирмите декларират годишния си финансов резултат за данъчни цели чрез подаване на годишна данъчна декларация („ГДД“) до НАП. Всички фирми освен тези, които нямат дейност през съответната година и за които не са възникнали задължения за корпоративен данък, са длъжни да подават ГДД.

ГДД се подава по образец. Образецът на ГДД е приет от министъра на финансите и може да се намери тук. В посочената интернет страница се намират и указания за попълване на ГДД, които са изготвени от служители на НАП.

Юридическите лица, които са допуснали грешки при попълването и подаването на ГДД, имат право да подaдат коригираща ГДД до 30-ти септември на същата година.

 

Срок

ГДД за определена календарна година се подава в срок до 31 март на следващата година до съответната териториална дирекция на НАП по регистрация на съответната фирма. Подаването на ГДД до НАП може да се извършва единствено по електронен път чрез квалифициран електронен подпис.

 

Неподаването на ГДД в срок или подаването на ГДД с невярно съдържание може да доведе до административно наказание в размер от 500 до 3000 лв. По-сериозни нарушения се санкционират с наказания, предвидени в Наказателния кодекс („НК“) и се преследват по реда на Наказателно-процесуалния кодекс („НПК“).

 

Кога и как се внася корпоративният данък?

Изплащането на дължимия корпоративен данък се извършва в срока на подаване на ГДД – до 31 март на годината, следващата годината, за която се отнася подадената ГДД.

Изплащането се извършва само по банков път към сметки на НАП.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че различните териториални дирекции на НАП имат различни банкови сметки, които могат да се намерят на страницата на НАП. Също така, при извършването на банковото нареждане, фирмите следва да посочват специален код за конкретно дължимия данък, тъй като в противен случай рискуват да погасяват други задължения (ако има такива).

 

Компаниите, които имат годишен оборот над 300 000 лв., изплащат корпоративния данък авансово чрез тримесечни вноски. Авансовият данък, който се дължи от компаниите, чийто годишен оборот е над
3 000 000 лв. се изплаща чрез месечни вноски на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

В такива случаи окончателно дължимият корпоративен данък след края на финансовата година се изплаща след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно деклариране и внасяне на корпоративен данък и подаване на ГДД може да намерите на интернет страницата на НАП.

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката