Обща информация
 

 

Потреблението на електричество е най-бързо нарастващата категория на крайното енергийно потребление и се предвижда да нараства през следващите 20—30 години. Подобряването на енергийната ефективност, водещо в значителна степен до постигането на целите за намаляване на емисиите на парникови газове в Общността е основен фактор за  по-ефективно крайно потребление на електричество. Повишаването на енергийната ефективност на продуктите също така е и един от важните фактори за постигане целта на ЕС за намаляване с 20 % до 2020 г. и с 27 % до 2030 г. на консумацията на енергия в Съюза.

Съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО и по-конкретно чл. 6 и Приложение III, централната и местна администрация имат задължение да закупуват само продукти, услуги и сгради с високи показатели на енергийна ефективност, доколкото това не противоречи на разходната ефективност, икономическата осъществимост, устойчивостта в по-широк смисъл, техническата пригодност, както и на наличието на достатъчно конкуренция.

Директивата е въведена в националното законодателство със Закона за енергийната ефективност. Чл. 30а, ал. 1 от закона се отнася за възлагането на обществени поръчки за доставка на продукти над определени стойности. В него са посочени и видовете продукти, свързани с потреблението на енергия, които публичният възложител е длъжен да закупи с оглед постигане на по-висока енергийна ефективност, в това число:

- продукти, отговарящи на критерия за принадлежност към най-високия възможен клас на енергийна ефективност, в съответствие с  наредбата по чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и други ресурси;

- продукти, съответстващи на показателите за енергийна ефективност, включени в предмета на мярка за прилагане съгласно Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 35 от 2016 г.);

- офис оборудване, определено и отговарящо на изискванията на приложение „B" на Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 63/7 от 6 март 2013 г.);

- автомобилни гуми, които отговарят на критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата, както е определено в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ, L 342/46 от 22 декември 2009 г.).

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката