Изготвяне на счетоводни документи, администриране на счетоводна информация/системи
 

Какво представлява процесът по счетоводно отчитане и на каква основа се извършва?

 • Счетоводното отчитане е процесът, проследяващ всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансово състояние на предприятието. Например, при всяка Ваша продажба в брой на Ваша стока или услуга Вие променяте имущественото и финансово състояние на Вашето предприятие като повишавате паричните наличности със събраните пари от продажбата и увеличавате в същото време приходите си от продажби.
 • Счетоводното отчитане се извършва в хронологичния ред на стопанските операции (напр. продажби и покупки), които трябва да бъдат документално обосновани. В посочения пример е необходимо Вие да регистрирате продажбата с фискално устройство, да издадете фискален/системен бон и може да се наложи издаване на фактура. Документалната обоснованост се изразява в издаването на всички тези документи, като за други Ваши бизнес трансакции се налагат различни видове счетоводни документи.
 • Счетоводното отчитане се извършва на принципа на двустранното счетоводно записване (всяка операция има отражение върху две или повече счетоводни сметки). В горния пример това могат да бъдат сметка „Касова наличност“ и „Приходи от продажби“. Изключение правят едноличните търговци с нетни приходи от продажби под 50 000 лв. (за предходния отчетен период), които могат да отчитат дейност по способа на едностранното счетоводно записване (операцията има отражение върху една единствена сметка).

 

Кои са видовете счетоводни документи?

Счетоводният документ е хартиен или електронен носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър:

 • Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция (напр. фактура, фискален бон, платежно нареждане и др.);
 • Вторичният документ е носител на производна (обобщена или диференцирана) информация, извлечена от първичните счетоводни документи (напр. аналитичен оборот или състояние на партиди по сметка);
 • Регистърът е носител на хронологично организирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи (напр. счетоводна книга, регистър на дълготрайните материални активи на предприятието напр. с автомобили, сгради и др.).

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете
 • Изискванията за формата и структурата на счетоводните документи са описани в чл. 5, ал. 1 на Закон за счетоводството.
 • Специфичните изисквания относно съдържанието на първичните счетоводни документи, издавани и адресирани към външни получатели, са описани в чл. 6, ал. 1-3 в Закон за счетоводството.
 • Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се допускат. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.

 

Кои фактори трябва да са налице при администрирането на счетоводната информация/система?

Счетоводната система на предприятието трябва да предоставя на администратора следните възможности:

 • хронологично отчитане на счетоводните операции, т.е. отчитане на счетоводните операции след настъпването им във времето;
 • извличане на аналитична и обобщена информация, свързана със счетоводната отчетност за период;
 • междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, т.е. приключване на всички счетоводни операции за даден период с цел определяне на резултатите на бизнеса Ви за определен период от време. Най-краткият период е на всяка календарна година, но Вие може да договорите с Вашия счетоводител и приключване на по-честа времева база – тримесечна, месечна;
 • извършване на корекции на съществуващи счетоводни записи чрез коригиращи счетоводни статии;
 • прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан, т.е. това е утвърденият списък със счетоводни сметки, по които се отразяват счетоводно операциите на бизнеса Ви. Счетоводните сметки се делят на два вида:

- балансови – например, такива са сметките за наличности в каса, банкови  сметки, налични дълготрайни активи. Те отразяват имущественото състояние на бизнеса Ви и се използват за съставяне на т. нар. „Счетоводен баланс“;

- приходно-разходни – например, такива са сметките за приходи от продажби, разходи на   бизнеса Ви, като те се използват за формиране на резултата на бизнеса и изготвяне на отчети като широко известния в практиката „Отчет за приходите и разходите“. За връзка към задължителните годишните отчети, които се базират на счетоводна информация вижте тук.

Когато системата представлява счетоводен софтуер, той трябва да е разработен при спазване на изискванията на Закон за счетоводството, като обработваните чрез него данни и изходните документи трябва да бъдат на български език.

 

Повече информация

Повече информация Повече информация относно изготвянето на счетоводни документи, администрирането на счетоводни системи и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Раздел II от Закона за счетоводството.

 

Визуализация на процеса по изготвяне на счетоводни документи и администриране на счетоводна информация1

1Визуализацията има единствено илюстративен характер и не бива да се разглежда като наръчник за изготвянето на счетоводни документи и организирането на счетоводна информация.

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката