Изплащане на местните данъци и такси
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за местните данъци и такси
 • Как се изплащат местните данъци и такси?
 • Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера на местните данъци?
 • Електронни услуги.

 

Обща информация за местните данъци и такси

Местните данъци и такси са уредени в Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“). Въз основа на този закон общинските съвети приемат:

 • „Наредба за размера на местните данъци и такси“;
 • „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от съответната община“.

Чрез тези две наредби общинските съвети определят размера на местните данъци и такси в рамките на съответната община.

Местните данъци са разделени според обекта на облагане. За стопанските предприятия са относими следните местни данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху превозните средства;
 • данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • данък върху таксиметров превоз на пътници.

Местните такси се дължат за използването на услуга, извършвана от съответния общински орган. Те се разделят според вида на услугите. За стопанските предприятия са относими следните местни такси:

 • такса за битови отпадъци;
 • такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение;
 • такси за технически услуги;
 • такси за административни услуги.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че законът само дава рамката на дължимия данък, а конкретната ставка се определя от всяка община поотделно и съответно ставките могат да варират.

 

Как се изплащат местните данъци и такси?

Събираните от съответната община местни данъци и такси могат да бъдат изплатени на място в отдел „Общински приходи“ на съответната община, както и по банков път по сметката на съответната община. Важно е да знаете, че при плащане по банков път в платежния документ трябва да бъде попълнен кода за вида на плащането. Информация за банковите сметки и начина на плащане на местните данъци може да бъде намерена на интернет страницата на съответната община. Например, информация за заплащане на местните данъци и такси, събирани от Столична община, може да бъде намерена на следната интернет страница.

Срокът на изплащане на местните данъци и такси зависи от вида на съответния местен данък или такса.

 

Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера на местните данъци?

Таблицата по-долу представя обобщение на начините на определяне на размера и сроковете за плащане на различните видове местни данъци и такси:

Местни данъци
Данък Срок за плащане Начин на определяне на размера на данъка

Годишен данък върху недвижимите имоти

 

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • първа вноска (1 март до 30 юни на съответната година);
 • втора вноска (до 30 октомври на съответната година).

Важно е да знаете, че предплатилите до 30 април за цялата година имат право на отстъпка в размер 5 % от дължимия данък.

 

Между 0,1 и 4,5 на хиляда от данъчната оценка на недвижимия имот. Конкретният размер е определен в Наредбата за размера на местните данъци и такси, приета от съответния общински съвет.

Годишен данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • първа вноска (1 март до 30 юни на съответната година);
 • втора вноска (до 30 октомври на съответната година).

Важно е да знаете, че предплатилите до 30 април за цялата година имат право на отстъпка в размер 5 % от дължимия данък.

 

Данъкът се определя по формула, която включва три отделни компонента:

 • мощността на двигателя на превозното средство;
 • годината на производство на превозното средство;
 • екологичната категория на превозното средство.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин на недвижим имот и превозни средства

 

При безвъзмездно придобиване на имущество данъкът трябва да бъде заплатен в двумесечен срок от получаването на имуществото (с изключение на прехвърляне на права върху недвижим имот и моторните превозни средства)

При придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин на недвижим имот и превозни средства данъкът се заплаща при прехвърлянето правата върху недвижим имот и моторните превозни средства.


 

При безвъзмездно придобиване на имущество:

 • от 0,4 до 0,8 % от оценката на имуществото при дарение между братя и сестри и техните деца;
 • от 3,3 до 6,6 % от оценката на имуществото при дарение между лица извън посочените.

При придобиване на имущества по възмезден начин:

 • от 0,1 до 3 % от оценката на прехвърляното имущество. Конкретният размер е определен от общинския съвет в Наредбата за размера на местните данъци и такси.

 

Патентен данък

 

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие -  до 31 януари;
 • за второто тримесечие - до 30 април;
 • за третото тримесечие - до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Общинският съвет определя размера на патентния данък в Наредбата за размера на местните данъци и такси. Размерът се определя в граници съгласно приложение № 4 от ЗМДТ, като зависи от местонахождението на обекта на територията на съответната община.

Туристически данък

 

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до

15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

 

Общинският съвет определя размера на данъка в Наредбата за размера на местните данъци и такси в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка.

 

Данък върху таксиметров превоз на пътници


Данъкът се внася преди получаване на разрешението за таксиметров превоз на пътници съгласно Закона за автомобилните превози.

 

Общинският съвет определя размера на данъка за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в Наредбата за размера на местните данъци и такси.

 

 

Конкретният размер и срокове за плащане на местните такси за битови отпадъци и ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, се определя в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от съответната община.

 

Електронни услуги

Извършването на справки и подаването на данъчните декларации за местни данъци и такси могат да бъдат извършвани по електронен път чрез електронните услуги, достъпни в системата на НАП.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че информацията относно задължените лица, обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности се предоставя ежедневно от общините до Министерството на финансите.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за електронните услуги във връзка с местните данъци и такси може да намерите на интернет страницата на Вашата община и на следния интернет адрес.

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката