Командировки
 

Кога се налага командироване на служителите?

 • Командироването е изменение на мястото на работа на служителите и се случва, когато дейността на предприятието изисква някои функции временно да се осъществяват извън определеното място на работа. Същността на командировката е изпълнение на същата функция извън мястото на постоянна работа. Преценката за тези нужди се прави от работодателя и се формира в писмена заповед за командироване.
 • Командироването може да се случва на територията на страната или в чужбина.
 • Законът позволява и командироване и изпращане за предоставяне на услуга, регламентирано в чл. 121 а от КТ. Повече информация за конкретните условия и изисквания за този тип командироване можете да намерите тук.

 

Колко може да продължи една командировка?

 • Максималната продължителност на една командировка е 30 календарни дни.
 • Когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни, служителят трябва да даде изрично съгласие и страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за служители, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете
 • Командироването в чужбина има сходен ред с командироването на територията на страната, разликата е в реда за издаване на заповедта за командироване и размерите на пътните, дневните и квартирните пари.

 

Каква е процедурата за командироване на служител?

Издаване на заповед за командировка

Издаване на заповед за командировка

Командироването се извършва въз основа на предварително издадена писмена заповед от работодателя (или оправомощено лице). В нея се посочват:

 • име и длъжност на командированото лице;
 • начин на пътуване;
 • мястото на командироване;
 • длъжностното лице, което го командирова;
 • задача, за която лицето се командирова;
 • командировъчни дневни, пътни и квартирни;
 • продължителността на командировката.

Преди заминаването заповедта трябва да бъде подписана от упълномощено служебно лице и да бъде подпечатана с печата на предприятието, което изпраща служителя в командировка.

Изплащане на компенсации

Изплащане на компенсации

При осъществяване на командироването, работодателят е длъжен да изплати на служителя следните компенсации за допълнителни разходи:

 • Плащания за пътни разходи - това са разходи за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно. Размерът на тези разходи е действително извършените разходи съгласно Заповедта за командировка по най-краткия и икономически изгоден маршрут.
 • Дневни разходи - изплащат се за храна и обичайни дневни разходи за времето, докато е в командировка. Размерът на тези пари е минимум 20 лв. за всеки ден на командировката, като сумата варира в зависимост от държавата, където е командирован служителят.
 • Разходи за нощуване - обхващат сумата за действително платеното в рамките на утвърдената от командироващия сума за едно нощуване. Тази сума се определя от командироващия в заповедта за командировка.
Отчитане на командировката

Отчитане на командировката

Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.

 

Повече информация

Повече информация

Повече информация за командироването на служителите и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

 

За чия сметка е командироването и изпращането в рамките на предоставяне на услуги?

 • Командироването на служител от български работодател е за негова сметка (командироващата страна) и се извършва въз основа на сключен договор между работодателя и ползвателя на услуги от другата страна.
 • Командироването и изпращането на служител се извършва от:

- регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател на някоя от посочени държави; или

- от предприятие, което осигурява временна работа и е регистрирано по законодателството на съответната държава.

Условия за командироване и изпращането в рамките на предоставяне на услуги?

 • Командироването, както и изпращането на служителя се извършва, когато между двете страни съществува трудово правоотношение за целия период, през който е предвидено да продължава командироването/изпращането.
 • През времето, докато трае командироването/изпращането на служителя се осигурява най-малко същите минимални условия, каквито са установени и за служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, вкл. трудово възнаграждение, работно време, платен годишен отпуск и т.н.
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката