Мисия, цели и функции на НКТ
 

Националната контактна точка (НКТ) се създава в хода на присъединяването на България към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международните инвестиции и мултинационалните компании (Декларацията), част от която са Насоките на ОИСР (Насоките) за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение (Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct).

Това се прави в изпълнение задълженията на България по Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България, от една страна, и ОИСР, от друга (обн. ДВ, бр. 98 от 2019 г.), в сила от 13.12.2019 г. и РМС № 789 от 20 декември 2017 г. за създаване на Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР.

С присъединяването си към Декларацията, държавите се задължават да прилагат Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение, което става посредством създаване на НКТ. Насоките са насочени към всички компании, които работят в международен план – от малки фирми до големи корпорации.

Ролята на 49-те НКТ на държавите, присъединили се към Декларацията на ОИСР, е свързана с прилагането на Насоките, които представляват набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение (RBC - Responsible Business Conduct).

Сред задълженията на НКТ в другите държави са да насърчават доброволното спазване на Насоките, да разглеждат случаи на нарушения на Насоките, да действат като медиатор между заинтересованите страни, да насърчават диалога и да търсят взаимно приемливи решения.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg