Отчитане и администриране на касови трансакции
 

Кои са видовете разплащателни трансакции?

В най-общ план съществуват два вида разплащателни операции, които настъпват най-често при разплащането с доставчици и при продажбата към клиент - касовите (при разплащане в брой) и банковите (при разплащане с банкова карта или чрез паричен превод) трансакции.

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете

Според действащия от 10.04.2018 г. Закон за ограничаване на плащанията в брой, плащания в размер на и по-големи от 10 000 лв. следва да се извършват единствено чрез банков превод и внасяне по платежна сметка, т.е. това е максималният праг на разплащанията в брой.

  • ограничението е в сила и при разплащане в чуждестранна валута, като прагът е равен на левовата равностойност на дадената валута;
  • законът предвижда имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на извършеното плащане при първо провинение и 100% от общия размер при повторно такова.

 

Кои са основните операции за отчитане на касовата трансакция?

  • Фискален бон: Всеки търговец е длъжен да отчита извършените продажби, уредени с плащане в брой, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон). Фискалното устройство трябва да отговаря на описаните в Търговския закон параметри;
  • Копие на фискален бон: За всеки отпечатан касов бон следва да се съхранява копие на контролна лента на електронен носител (КЛЕН), като данните от всяка бележка се предават автоматично от фискалното устройство по дистанционна връзка към НАП;
  • Сторно операция: В случай на рекламация, връщане на стока, намаление на данъчната основа или операторска грешка, се налага извършването на сторно операция, документирана с издаване на документ от фискалното устройство с номер, който трябва да съдържа уникалния номер на продажбата, която бива сторнирана.

 

Как се администрира отчетността за извършените касови трансакции?

  • Създаване на дневен финансов отчет: Търговецът следва да отпечатва пълен дневен финансов отчет, като в същото време извършва нулиране и запис във фискалната памет на устройството. Данните от дневния финансов отчет се записват автоматично в данъчния терминал (ДТ), който предава данни към НАП чрез дистанционна връзка;
  • Съхранение на дневните отчети: Търговецът трябва да съхранява дневните финансови отчети в хронологичен ред в специално предназначена за това книга (касова книга), водена в един единствен екземпляр за всяко отделно фискално устройство;
  • Месечен финансов отчет: В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец, търговецът трябва да отпечата съкратен отчет на фискалната памет на устройството за съответния период, като въпросните отчети се съхраняват в касовата книга на страницата, отговаряща на последния ден от периода.

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете
  • Преди започване на дейност по продажби чрез електронен магазин онлайн търговците следва да подадат информация по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП .
  • Лицата, които към 28.12.2018 г. вече осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин, в срок до 28.03.2019 г. трябва да подадат в НАП информация по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП .

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете

Санкциите, на които подлежат търговците, които нарушават правилата за издаване на фискален бон и отчитането на касовите трансакции, са описани в чл. 185, чл. 185а, чл. 185б, чл. 186 и чл. 187 от ЗДДС.

 

Повече информация

Повече информация

Повече информация относно отчитането и администрирането на касови трансакции и свързаната нормативна уредба можете да откриете в приложената Наредба № Н-18 на страницата на Национална агенция за приходите.

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката