Отчитане и възстановяване на ДДС
 

Обща информация

Данъкът върху добавената стойност („ДДС“) е уреден в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност („ППЗДДС“), които въвеждат в българското законодателство правилата на Директива 2006/112/ЕО oтносно общата система на ДДС в рамките на ЕС. Европейското законодателство в сферата на ДДС може да се намери и на следнaта интернет страница.

ЗДДС разделя доставките на стоки и услуги на облагаеми и освободени.

Според закона следните доставки могат да породят задължение за начисляване на ДДС:

  • местни доставки на стоки или услуги;
  • вътреобщностни придобивания на стоки или услуги;
  • внос на стоки.

Освободените доставки са уредени в глава четвърта на ЗДДС. Най-общо казано, те включват доставки, свързани със здравеопазване, социални грижи, образование, спорт или физическо възпитание, култура, вероизповедания, доставки с нестопански характер, доставки на финансови услуги, доставки на застрахователни услуги, хазарт, доставка на пощенски марки и пощенски услуги, както и доставка на стоки или услуги, за която не е ползвано право на данъчен кредит.

По правило с 20 % ДДС се облагат всички местни доставки, вътреобщностните придобивания на стоки, вносът на стоки и услугите с място на изпълнение в България. Българската ДДС система предвижда единствено намалена ставка от 9 % за услугите по настаняване в хотели.

 

Как се отчита ДДС?

Задълженията за отчитане и внасяне на ДДС възникват след регистрация по ЗДДС. Регистрацията може да бъде както по избор на лицето, така и служебно от НАП, в случай че са налице основанията за това. Повече информация може да намерите на страницата на НАП.

Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да издават необходимите документи за всяка извършена или получена от тях доставка.

Информацията от посочените документи трябва да бъде отразена в дневниците на покупките и продажбите, които регистрираното лице следва да води.

Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да отчетат извършените и получените доставки на стоки и услуги, като ежемесечно декларират и внасят дължимия ДДС в държавния бюджет.

Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да подават ежемесечно ДДС декларации по образец. Декларацията се подава само по електронен път чрез системата на НАП с изключение на изчерпателно уредени случаи в ЗДДС. Повече информация за електронното подаване на ДДС декларацията може да намерите на следния адрес.

 

Срок

Срокът за подаване на декларацията е до 14-то число на месеца, следващ отчетния период. Декларацията се съставя въз основа на информацията, налична в дневниците и издадените за съответния месец документи. Заедно с декларацията регистрираното лице е задължено да подаде и самите дневници за покупки и продажби за съответния месец. Важно е да знаете, че декларация се подава дори и когато лицето не е извършило никакви доставки през съответния календарен месец.

 

В случай че регистрираното лице е извършило вътреобщностни доставки на стоки или услуги с място на изпълнение в друга държава-членка на ЕС, то следва да подаде VIES-декларация, в която да отрази тези доставки. Повече информация за VIES-декларацията можете да намерите на следния адрес.

По правило ДДС трябва да бъде внесен от доставчика. Въпреки това законът изрично урежда случаи (чл. 84 ЗДДС), при които получателят по доставката е задължен да си самоначисли ДДС и да внесе данъка (най-често при вътреобщностно придобиване на стоки или услуги).

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Важно е да знаете, че внасянето на ДДС трябва да бъде осъществено в рамките на срока за деклариране (до 14-то число на месеца, следващ отчетния период). Плащането може да бъде извършено само по банков път по сметки на НАП. В тази връзка, трябва да имате предвид, че различните териториални дирекции на НАП имат различни банкови сметки, които могат да се намерят на страницата на НАП. Също така, при извършването на банковото нареждане, фирмите следва да посочват специален код за конкретно дължимия данък, тъй като в противен случай рискуват да погасяват други данъчни задължения (ако има неплатени и за изискуеми такива).

 

Кога и как се възстановява ДДС?

ДДС подлежи на възстановяване вследствие на упражняване на правото на данъчен кредит. Правото на данъчен кредит се изразява във възможността за приспадане на платения ДДС за получените от лицето доставки от размера на дължимия ДДС, формиран въз основа на извършените от лицето облагаеми доставки.

Правото на данъчен кредит възниква само когато получените доставки, за които лицето е платило ДДС, са свързани с извършваната от това лице икономическа дейност и са предназначени за последващи облагаеми доставки. Най-често правото на приспадане на данъчен кредит бива отказвано именно поради липсата на тези предпоставки (например, когато получените стоки или услуги са предназначени за лично ползване или освободени доставки).

ДДС следва да бъде възстановен, когато общият резултат след три последователни отчетни периода е ДДС за възстановяване. Размерът на подлежащия на възстановяване ДДС се формира като положителна разлика между размера на платения ДДС по получените доставки и размера на дължимия ДДС по извършените от лицето доставки в рамките на три последователни отчетни периода.

В случай че резултатът от три последователни отчетни периода е ДДС за възстановяване, органът по приходите инициира проверка.

В рамките на тази проверка органът по приходите има право да изиска допълнителна информация от задълженото лице (например, копия от фактури, кредитни/дебитни известия към тях, писмени обяснения и др.). В резултат на проверката се установява дали регистрираното лице има валидно право на възстановяване на ДДС.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

В тази връзка, важно е да знаете, че ако са налице задължения за неплатени от Вашата компания публични задължения към момента на извършване на проверката, то тези задължения ще бъдат прихванати с размера на ДДС, който подлежи на възстановяване.

 

Възстановяването на ДДС се извършва по посочена от регистрираното лице банкова сметка. Обикновено, това става в рамките на проверката, започнала във връзка с възстановяването на ДДС.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно отчитане и възстановяване на ДДС може да намерите на интернет страницата на НАП.

 

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката