Отговорни институции за кандидатстване за защита и подаване на жалба при нарушение на интелектуална собственост
 

Актуално към 26.03.2021 г.

Правната защита за формите на авторско право и индустриална собственост се получава по различен начин.

 

Кои са отговорните институции за закрила на авторски права?

За произведенията на литературата, изкуството и науката, авторското право възниква от момента, в който произведението е създадено. Тъй като защитата влиза в сила веднага след създаването на творбата, не е необходимо тя да бъде обявена като защитена в публичен регистър. Авторът на произведението трябва да предприеме конкретни действия, когато е налице злоупотреба с авторското право, а именно да подаде иск срещу нарушителите в съответния окръжен съд. Носителят на авторското право може да търси обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. При определяне на размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението. Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.

Министерството на културата и в частност дирекция „Авторско право и сродните му права“ организира образуването и провеждането на административно-наказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права. Ако бъде установено нарушение, министърът на културата или упълномощено от него лице налага на нарушителя административно наказание.

 

Кои са отговорните институции за кандидатстване и закрила на индустриална собственост?

Първа процедура

Институции на национално ниво

Формите на индустриална собственост подлежат на защита след регистрация в съответната институция на национално, европейско или международно ниво. Действащият компетентен орган за защита на индустриалната собственост у нас е Патентното ведомство на Република България, където можете да кандидатствате за правна закрила.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

През 2006 г. Патентното ведомство съдейства за създаването на Българската мрежа за Индустриална собственост (БМИС), която е част от Европейската патентна мрежа. Целта на БМИС е да създаде по-благоприятни условия за информационното обслужване на обществеността, както и запознаването й с многостранната роля на индустриалната собственост, като предпоставка за повишаване на иновационната активност, гарантиране на по-висока конкурентоспособност на българската икономика и добри позиции на единния европейски пазар. Тук можете да видите къде се намира най-близкият до Вас център по индустриална собственост

Когато е налице неправомерно ползване на марка и/или промишлен дизайн или е извършено друго административно нарушение, можете да подадете жалба до председателят на Патентното ведомство, който е оправомощен да налага административни наказания под формата на глоби и имуществени санкции. Също така притежателите на всички обекти на индустриална собственост или на лицензии за ползването на такава могат да защитят правата си пред съответния съд, като подадат иск срещу нарушителя.

 

 


Институции на Европейско ниво

Ако искате да получите права върху търговска марка или промишлен дизайн на Европейско ниво, трябва да кандидатствате пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Европейската патентна служба е компетентният орган, от който може да получите патент, който да важи във всички страни членки на ЕС.

В полза на европейските граждани е създаден Европейски помощен център за интелектуална собственост, където можете да получите допълнителна информация относно заявяването, получаването и управлението на различни форми на интелектуална собственост. Също така на платформата можете да откриете полезни практически обучения.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Европейският помощен център за интелектуална собственост има мрежа от посланици, които работят в полза на МСП в 18 европейски държави. България е една от държавите членки, в които има представител на Центъра. Повече информация за ролята на посланиците и информация за връзка с тях можете да намерите тук


Институции на международно ниво

Международна защита на интелектуалната собственост можете да получите от Световната организация за интелектуална собственост . Към Световната организация за интелектуална собственост през 1994 г. е създаден Арбитражен и посреднически център, който предоставя алтернативни решения на спорове за интелектуална собственост, медиация, арбитраж, ускорен арбитраж и др.)

Повече информация
Повече информация

Повече информация за отговорни институции за кандидатстване за защита и подаване на жалби при нарушение на правата на интелектуалната собственост и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg