Отношения между ЕС и ОК по линия на Общата търговска политика на ЕС и в рамките на Световната търговска организация
 

Обединеното кралство е важен стратегически, търговски и икономически партньор на България. България уважава направения от Обединеното кралство (ОК) избор за оттегляне от Европейския съюз и счита, че е от взаимен интерес партньорството ни и занапред да се основава на общи ценности и правила, които осигуряват позитивно и конструктивно развитие на бъдещите отношения.

Държавите членки на ЕС, както и България са обезпокоени от последиците от оттеглянето на ОК от ЕС. Затова са предприети действия за всички възможни сценарии по преговорите по оттеглянето, включително и без споразумение.

На 29 март 2017 г. ОК подаде уведомление за намерението си да се оттегли от EС в съответствие с член 50 от Договора за ЕС, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. („дата на оттегляне“). Тази дата ще бъде спазена, освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или периодът не бъде удължен от Европейския съвет. От този момент нататък цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия, т.е. Великобритания ще се превърне в т.нар. „трета държава“. Търговската политика е от изключителна компетентност на ЕС, ето защо бъдещите отношения в областта на търговията са предмет на преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство.

В случай, че споразумението за оттегляне на ОК бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици ще настъпят на 1 януари 2021 г., или след преходен период, условията на който са посочени в проекта на споразумение. По време на преходния период няма да настъпят съществени промени на отношенията между ЕС и ОК. По време на този преходен период и ЕС и ОК, както са заявявали неведнъж, ще положат всички усилия за договаряне на ново преференциално търговско споразумение между тях, което да осигури възможно най-добрите условия за търговия и инвестиции след изтичането на преходния период.

Оттеглянето на ОК без споразумение е възможно най-неблагоприятен сценарий за страните. При него от момента на оттегляне търговските отношения между ЕС и ОК ще се извършват по правилата на Световната търговска организация (СТО) и съответно режимът на внос в и износ от ЕС за ОК ще е като към страните извън ЕС, т.е. трети страни, с които ЕС не е в преференциални търговски отношения.

В случай, че споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано, от датата на оттеглянето:

- Извършването на стопанска дейност с компании и предприятия от ОК ще стане по-сложно по отношение на митническите процедури и процедурите по ДДС. Ще започне да се прилага законодателството на ЕС по вноса и износа, т.е. ще започнат да се събират мита и такси, ще е необходимо да се спазват формалности и да се извършва контрол, изискван от действащата правна уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция. България също ще започне да прилага Митническия кодекс на ЕС и съответните правила относно косвеното данъчно облагане към целия внос от ОК и целия износ към ОК.

- Стоките, които са въведени на митническата територия на ЕС от ОК или които предстои да бъдат изведени от тази територия за транспортиране до ОК, подлежат на митнически надзор и може да бъдат подложени на митнически контрол в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на ЕС, от което следва прилагане на митнически формалности, необходимост от представяне на декларации, митническите органи може да изискват обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.

- Спрямо стоките, които са въведени на митническата територия на ЕС от ОК, ще започне да се прилага Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. Това предполага прилагането на съответните мита.

- Спрямо някои стоки, които влизат в ЕС от ОК или напускат ЕС към ОК, ще се прилагат забрани или ограничения въз основа на съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хората, животните или растенията или защита на националното богатство.

- Разрешенията, с които се предоставя статут на одобрен икономически оператор (ОИО), и другите разрешения за митнически опростявания, издадени от митническите органи на ОК, вече няма да бъдат валидни на митническата територия на ЕС.

- При износ на изделия с двойна употреба (стоки, софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели) от ЕС към ОК, ще се изискват индивидуални лицензи. В случаите когато дейността се основава на сертификати, лицензи или разрешения, които са издадени от органи на ОК или органи, установени в ОК — или са притежавани от лица, установени в ОК – е възможно същите вече да не са валидни в ЕС. Възможно е да се наложи тяхното прехвърляне или да бъдат издадени нови от орган в ЕС-27. Това се отнася по-специално за сертификатите, лицензите и разрешенията, издадени за стоки (например в автомобилния сектор или сектора на медицинските изделия) и услуги (например в сектора на транспорта, сектора на радио- и телевизионното разпръскване или финансовия сектор). Важно е да се предприемат всички необходими стъпки за прехвърляне на издадените в ОК сертификати, лицензи или разрешения в ЕС-27 или за сдобиване с нови.

- Ще бъдат ограничени количествата продукти (по-специално тютюневи изделия и алкохолни напитки), които могат да бъдат внесени в ЕС без заплащане на мита, ДДС и акцизи. Багажът може да бъде подлаган на митнически контрол при влизане в ЕС от ОК. При напускане на ЕС пътуващите от ОК ще имат право на възстановяване на ДДС.

- Вносът в ЕС на определени стоки с произход от ОК ще е ограничен или забранен: например продукти от животински произход (като месо, мляко, шунка, сирена), парични средства в брой в размер над 10 000 евро, определени културни ценности, растения, растителни продукти или определени животни.

- Вложените в крайния продукт ресурси с произход от ОК вече няма да се смятат за „съдържание от ЕС“. Това налага преразглеждане на веригите на доставки и третиране на вложените ресурси с произход от ОК като такива „без произход“.

- Преференциалните търговски договорености с трети държави в областта на общата търговска политика и митниците вече няма да се прилагат по отношение на ОК. След като ОК стане трета държава, по отношение на него престават да се прилагат преференциалните търговски договорености на ЕС с трети държави.

- Ще бъде засегната и възможността на износителите от ЕС да извършват кумулация със стоки с произход от ОК и може да засегне приложимостта на преференциалните митнически ставки, които са договорени от ЕС с трети държави.

- В случай на проверка на произхода на стоки, внасяни в ЕС, на износителите от трети държави може да се налага да доказват преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки.

- За вложените ресурси с произход от ОК (материали и операции по обработка) се смята, че са „без произход“ в рамките на дадена преференциална търговска договореност при определянето на преференциалния произход на стоките, в които са вложени тези ресурси.

- На износителите и производителите от ЕС-27, които възнамеряват да подадат заявление за преференциално тарифно третиране в държава-партньор на ЕС по ССТ, считано от датата на оттегляне, се препоръчва да третират всички вложени ресурси с произход от ОК като такива „без произход“, когато определят преференциален произход от ЕС за своите стоки и да предприемат подходящите стъпки, за да могат да докажат преференциалния произход от ЕС на своите стоки в случай на последваща проверка, без да отчитат каквито и да е вложени ресурси с произход от ОК като „съдържание от ЕС“.

- На вносителите от ЕС-27 се препоръчва да се уверяват, че износителят може да докаже преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки, като отчита последиците от оттеглянето на ОК.

- Когато съгласно правото на ЕС вносът/износът на стоки подлежи на изискване за лицензиране, такъв лиценз за внос/износ ще се изисква за пратки от ЕС-27 до ОК и обратно (в повечето случаи за вътрешносъюзни пратки такъв лиценз не се изисква или изискванията са различни; обикновено лицензите за внос/износ се издават от националните компетентни органи, а съответствието с изискванията се контролира в рамките на митническия контрол на територията на ЕС).

- Правото на ЕС може да предвижда възможност за издаване на лицензи за внос/износ от държава членка, различна от държавата членка, в която стоките влизат в ЕС или от която го напускат. Считано от датата на оттеглянето, лицензите за внос/износ, издадени от ОК, в качеството му на държава-членка на ЕС, въз основа на правото на ЕС, повече няма да бъдат валидни за пратки към ЕС-27 от трети държави или обратно.

- Правилата на ЕС в областта на общественото здраве и здравето на животните няма да се прилага към ОК. Следователно ще се допуска влизане на животни и животински продукти от ОК в ЕС само ако ОК бъде добавено като оторизирана трета страна в съответните раздели на законодателството на ЕС. Една от предприетите извънредни мерки от страна на ЕК е именно включването на ОК в тези списъци, при условия че всички изисквания по ветеринарното и санитарното законодателство ще бъдат спазени. При сценарий без споразумение, ОК ще бъде част от тези списъци от 30 март 2019 г.

- Всяка пратка с живи животни и животински продукти идващи от ОК ще подлежи на проверка в постовете за инспекция по границите на ЕС в мястото на влизане в ЕС.

- Ще се осъществява опростен граничен контрол (ограничен например до документални проверки) за животни и животински продукти идващи от държава-членка и транзитиращи през ОК.

- В законодателството на ЕС са предвидени известни гъвкавости, например допускане на временни помещения за инспекция или споделяне на търговски площи за складиране на пратки. Държавите-членки на ЕС са задължени да предложат нови или разширени постове за гранична инспекция преди 15 февруари 2019 г.

- Още преди датата на оттегляне, икономическите оператори могат да заявят достъп до митническите информационни системи на компетентните митнически власти. Разрешението ще стане валидно едва след датата на оттегляне на ОК.

- Компаниите от държава-членка на ЕС, които вече търгуват с ОК, следва да извършат необходимата подготовка преди датата на оттегляне.

Независимо по кой сценарий, очакванията са, че оттеглянето на ОК ще предизвика значителни сътресения за администрациите на държавите членки, Европейската комисия, бизнеса и гражданите на ЕС. С оглед ограничаване и смекчаване на неблагоприятните ефекти при евентуалното оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, през ноември 2018 г. Европейската комисия стартира план за извънредни действия и прие график за приемане на едностранни мерки с временен характер. Повече информация може да бъде намерена ТУК.

С оглед смекчаване на последствията за България от излизането на ОК от ЕС, с Решение на Министерския съвет № 49 от 31 януари 2019 г., бяха приети два отделни плана за действие, в които са описани подробно мерките за предприемане от съответните компетентни министерства и ведомства - План за действие на Република България за прилагане на Споразумение за оттегляне и План за действие при оттегляне без споразумение.

 

В резултат на проведеното на 12 март 2019 г. поредно гласуване в Камарата на общините на британския парламент на Споразумението за оттегляне на Великобритания от Европейския съюз и последвалото му отхвърляне, на 13 март 2019 г. британското Министерство на международната търговия публикува указание за въвеждане на временни вносни мита в случай на напускане на страната на ЕС без споразумение.

Таксите влизат в сила в 23.00 часа на 29 март 2019 г. и ще бъдат приложими за период от 12 месеца.

Указанието предвижда 87% от вносните стоки да бъдат освободени от митнически такси.

За останалите 13% от стоките ще бъдат наложени мита при внос във Великобритания. Стоките, за които се предвижда въвеждане на мита включват говеждо месо, риба, масло, сирене, пилешко месо, агнешко и овче месо, свинско месо, ориз, някои текстилни изделия, автомобили, изкуствени торове, биоетанол, керамични плочи и съдове, полиетилен, алуминиево фолио, захар и др. Подробен списък на стоките и вносните мита, които ще се прилагат в случай на напускане на Великобритания на ЕС без споразумение е представен на уебстраницата на Министерство на международната търговия на Обединеното кралство.


Полезна информация на интернет страницата на Агенция „Митници“:

Митнически въпроси: информация във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка

 

Информация за Брексит на интернет страницата на Националната агенция по за приходите може да разгледате ТУК.

 

Друга полезна информация от Европейската комисия за подготовка на бизнеса за Брексит:

Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: Изпълнение на плана за извънредни действия на Комисията

Контролен списък за търговци във връка с Брексит

Как да се подготвите за Брексит: Митнически наръчник за предприятията

Европейска комисия - Съобщение за медиитe: Подготовка за Брексит

Въпроси и отговори: Последствия от оттеглянето на ОК без сделка

Оттегляне на ОК и правила на ЕС в областта на митниците и косвеното данъчно облагане

Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит

Оттегляне на ОК и правила на ЕС в областта на лицензите за внос/износ на определени стоки

Оттегляне на ОК и правила на ЕС в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост

Оттегляне на ОК и правила на ЕС в областта на външната търговия - преференциален произход на стоките

Оттегляне на ОК и правила на ЕС в областта на данъка върху добавената стойност

Всички разработени от Европейската комисия известия за подготвеност за Брексит във всички засегнати сфери (включително търговията), можете да прочетете ТУК.

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката