Подготовка на годишни финансови отчети и отчети за дейността
 

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Видове финансови отчети;
 • Изисквания към Годишния финансов отчет;
 • Основни финансови показатели във финансовия отчет;
 • Необходимост от изготвяне на Консолидиран финансов отчет;
 • Същност на Годишния доклад за дейността;
 • Необходимост от изготвяне на Годишен доклад за дейността;
 • Отчитане на компаниите, неупражняващи дейност.

 

Какви са видовете финансови отчети, които предприятията съставят?

Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически решения. По смисъла на Закон за счетоводството, предприятията следва да съставят:

 • Годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период;
 • Консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато предприятието-майка е дружество по дял трети на част втора от Търговския закон;
 • Междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или от политиката на предприятието.

 

На какви основни изисквания трябва да отговаря годишният финансов отчет според вида предприятие?

 • Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и пояснително приложение (обобщение на по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки);
 • Годишният финансов отчет на едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърлят 200 000 лв. и които не подлежат на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите;
 • Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите, освен ако предприятието не е инвестиционно или финансово холдингово дружество;
 • Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

Повече информация относно базата, на която Вашето предприятие следва да изготвя финансовите си отчети, можете да откриете в разяснението на тема Счетоводна политика“.


Кои са основните финансови показатели, които присъстват в Годишния финансов отчет?

За да се състави пълният комплект от компоненти на финансовия отчет (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промени в собствения капитал и отчет за паричните потоци) е необходима информация за следните показатели:

 • активи (напр. сгради, материални запаси, вземания и др.);
 • пасиви (напр. банкови заеми, задължения към доставчици и др.);
 • собствен капитал (напр. записан капитал, резерви, натрупана печалба/загуба);
 • приходи и разходи (напр. приходи от продажби, себестойност на стоките/услугите, оперативни разходи и др.);
 • промени в собствения капитал (напр. увеличаване на капитала, разпределение на дивидент);
 • парични потоци (постъпления от клиенти, плащания към доставчици, погасяване на заеми и др.).

Повече информация относно счетоводните документи, на базата на които се изготвя Годишният финансов отчет, можете да откриете в разяснението “Изготвяне на счетоводни документи, администриране на счетоводна информация/системи”.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Честа практика при изготвянето на Годишни финансови отчети от малките и средни предприятия е да се използват като база формите за отчети на НСИ, чрез които се подава информация към институцията. Тези форми са в съответствие с Националните (НСС) и Международните счетоводни стандарти (МСС) и са поместени на страницата на НСИ.

 

Кога предприятието трябва да изготвя Консолидиран финансов отчет?

Дружеството следва да изготвя Консолидиран финансов отчет когато:

 • контролира повече от половината от правата на глас на акционерите (или съдружниците) в друго (дъщерно) предприятие;
 • притежава правото да назначава или освобождава повече от половината членове на управителния/надзорния орган на друго предприятие;
 • притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие по силата на сключен договор.

Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятие-майка на малка група (според определението за “малка група” по чл. 21, ал. 2 от Закон за счетоводството), освен случаите, в които в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изискванията към съдържанието, допустимите принципи и заверяването на годишните финансови отчети можете да прочетете в:

 • Чл. 25 и чл. 26 от Закона за счетоводството;
 • Стандарт № 1 от Националните и Международните счетоводни стандарти.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Всички търговци (по смисъла на Търговския регистър) публикуват годишните си финансови отчети в Търговския регистър в срок до 30 юни на следващата година, независимо от това дали дружеството е упражнявало дейност през последната година или не. Имайте предвид, че сроковете за подаване на индивидуалните отчети към НСИ е 31 март, а за консолидираните – 15 юни. Повече информация относно подаването на годишни отчети към НСИ можете да откриете в разяснението „Подаване на необходима статистика към НСИ“.

 

Какво представлява Годишният доклад за дейността?

Най-общо казано, годишният доклад за дейността описва развитието на дейността на предприятието за изминалия период, като в него се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

 

Кои предприятия трябва да изготвят Годишен доклад за дейността и кои не са задължени?

 • Годишен доклад за дейността трябва да изготвят всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, както и инвестиционните и финансови холдингови дружества, без значение от размера им;
 • Микро и малките предприятия, неподлежащи на независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността;
 • Микро, малките и средните предприятия, които трябва да изготвят доклад за дейността, могат да не включват в него нефинансова информация (напр. разяснения по стопанската политика на дружеството, състояние на пазара и др.);
 • Консолидиран доклад за дейността трябва да изготвят всички дружества-майки, които отговарят на критериите за задължително представяне на консолидиран финансов отчет по чл. 31 от Закона за счетоводството.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

 • малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
- балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;

- нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;

- средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;

 • средните и големите предприятия;
 • предприятията от обществен интерес;
 • средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изискванията към съдържанието на Годишния доклад за дейността можете да намерите в чл. 39 на Закона за счетоводството.

 

По какъв начин се отчитат компаниите, които нямат дейност за отчетния период?

По смисъла на Закона на счетоводството, компаниите без дейност за периода имат следните задължения:

 • Изготвяне и подаване на Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност): подава се към НСИ до 30 април и може да се свали от страницата на Института;
 • Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър (по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството): декларацията се изготвя в свободен текст и се подава в Търговския регистър до 31 март.
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката